Terma Perkhidmatan

Terakhir Dikemaskini / Tarikh Berkuatkuasa: 05/03/2019


1. Maklumat Mengenai Kami & Penerimaan Terma


1.1. MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat sendirian berhad yang berdaftar di Malaysia dan syarikat induk, anak syarikat, sekutu, syarikat berkaitan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi, dan / atau pemberi lesen (“Syarikat” atau “Kami”) menyediakan perkhidmatan dompet elektronik pelbagai mata wang (“Tujuan”), tertakluk kepada Terma Perkhidmatan berikut (“Terma”) yang dinyatakan di sini.


1.2. Sila baca Terma yang dinyatakan di bawah, kerana ia terpakai untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan kami, dan apa-apa maklumat, teks, grafik, foto atau bahan lain yang dimuat naik, dimuat turun atau dipaparkan pada Perkhidmatan (secara kolektif dirujuk sebagai “Kandungan”). Akses anda ke dan penggunaan Perkhidmatan kami menandakan penerimaan anda terhadap Terma ini dan anda bersetuju untuk terikat oleh mereka, apa-apa dan semua terma lain yang terpakai di sini serta semua undang-undang yang berkenaan.


2. Terma lain yang berkenaan


2.1. Terma ini merujuk kepada terma tambahan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami dan sebarang istilah lain yang diterbitkan di Perkhidmatan kami, yang juga digunakan untuk penggunaan Perkhidmatan kami.


2.2. Notis Perlindungan Data Peribadi kami menetapkan syarat di mana kami memproses sebarang data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pemprosesan sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang disediakan oleh anda adalah tepat. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan yang anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan (seperti yang dinyatakan dalam notis tersebut) maklumat ini, termasuk pemindahan maklumat ini di dalam dan di luar Malaysia dan mana-mana negara / pasaran lain yang kami sediakan Perkhidmatan kami pada masa ini dan / atau mana-mana negara / pasaran lain, supaya kami dapat menyediakan Perkhidmatan kami pada masa akan datang, untuk penyimpanan, pemprosesan dan penggunaan oleh kami. Sebagai sebahagian daripada menyediakan Perkhidmatan, kami mungkin perlu memberi anda komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan dan mesej pentadbiran. Komunikasi ini dianggap sebahagian daripada Perkhidmatan dan akaun anda, yang mungkin tidak dapat disisih dari menerima.


Pautan Notis Perlindungan Data Peribadi: {insert link}


3. Perubahan terma


3.1. Untuk terus berdaya maju dan berdaya saing, Perkhidmatan yang kami sediakan sentiasa berubah. Oleh itu, melainkan jika dinyatakan sebaliknya, terma, bentuk dan jenis Perkhidmatan yang kami sediakan mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa memberi notis kepada anda, termasuk hak untuk mewujudkan had penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan / atau penyimpanan.


3.2. Kami tidak membuat sebarang representasi, jaminan atau jaminan, sama ada nyata atau tersirat, bahawa Perkhidmatan kami atau mana-mana kandungan di laman web kami adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas daripada kesilapan atau peninggalan.


4. Definisi


4.1. Dalam Terma ini, ungkapan berikut mempunyai arti yang berikut, kecuali dinyatakan sebaliknya:


“Pengguna”, individu, kumpulan, masyarakat, bukan keuntungan, perusahaan sosial, kelab, perniagaan, perkongsian, institusi amal, perbadanan, institusi kewangan mikro, organisasi bukan kerajaan dan / atau entiti lain serta wakil yang diberi kuasa, telah menerima Terma di sini dengan menggunakan dan / atau mendaftar kepada Perkhidmatan.


“Perkhidmatan” bermaksud perkhidmatan dan platform yang kami sediakan untuk mencapai Tujuan, termasuk pelbagai laman web kami, halaman web, API, pemberitahuan e-mel, butang aplikasi dan / atau widget;


5. Kelayakan


5.1. Anda TIDAK layak untuk menggunakan Perkhidmatan tanpa persetujuan jika anda berumur di bawah 18 tahun atau mana-mana umur lain, yang mana undang-undang itu tidak membenarkan anda memasuki kontrak yang mengikat secara sah di negara anda. Sekiranya anda berumur antara 13 hingga 17 tahun, anda boleh menggunakan Perkhidmatan dengan persetujuan dan pengawasan ibu bapa dan / atau penjaga sah anda yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, dengan syarat orang tua dan / atau penjaga anda juga bersetuju terikat dengan Syarat ini dan bersetuju untuk bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan anda.


5.2. Anda tidak layak menggunakan Perkhidmatan sekiranya anda telah digantung dari penggunaan Perkhidmatan untuk apa-apa sebab dan kami tidak membenarkan anda untuk meneruskan penggunaan Perkhidmatan. Kami berhak untuk menolak penggunaan Perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dan untuk menolak, membatalkan, mengganggu, mengalihkan atau menggantung Perkhidmatan pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab tanpa liabiliti.


6. Mengakses Perkhidmatan kami


6.1. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menjadikan Perkhidmatan kami tersedia kepada Pengguna kami tanpa sebarang gangguan. Walau bagaimanapun, kerana Perkhidmatan kami juga bergantung kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan web), kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan kami atau sebarang kandungan akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu, terutama apabila penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami adalah punca gangguan tersebut. Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika atas apa jua sebab Perkhidmatan kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Kecuali dinyatakan atau dipersetujui sebaliknya, kami juga berhak untuk menggantung, menarik balik, menghentikan atau mengubah mana-mana bahagian Perkhidmatan kami tanpa notis terlebih dahulu.


6.2. Anda bertanggungjawab untuk membuat semua aturan yang perlu untuk anda mempunyai akses kepada Perkhidmatan kami.


6.3. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Perkhidmatan kami melalui sambungan internet atau akaun anda sedar Terma ini dan terma dan syarat lain yang berkaitan, dan bahawa mereka mematuhinya.


7. Penggunaan Dilarang


7.1. Pengguna dilarang secara khusus daripada sebarang aktiviti yang melanggar Terma dan / atau mana-mana Terma Perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan. Pengguna tidak dibenarkan melakukan apa-apa yang melanggar undang-undang kebangsaan, serantau dan tempatan yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi dalam talian. Khususnya, dengan contoh dan tidak mengehadkan definisi dalam apa jua cara, melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan tertakluk kepada kelulusan kami, Pengguna tidak boleh menjalankan pertandingan dalam talian, loteri, raffle, skim piramid, aktiviti perjudian, pengambilan deposit, atau apa-apa bentuk lain yang terhad aktiviti kewangan menggunakan Perkhidmatan.


7.2. Anda dilarang sama sekali daripada menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau untuk melakukan apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penipuan, penggelapan, pengubahan wang haram, dan / atau pembiayaan pengganas.


7.3. Sekiranya perkara di atas berlaku , kami berhak pada setiap masa (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk menghapus atau menolak untuk mengedarkan apa-apa Kandungan pada Perkhidmatan, untuk menggantung atau menamatkan Pengguna, dan untuk menuntut semula nama pengguna tanpa sebarang liabiliti kepada kami.

7.4. Pengguna juga mewakili bahawa:


a) Baik Pengguna dan juga dalam pengetahuan Pengguna, bahawa mana-mana dana, wang, dan / atau transaksi kewangan yang dibuat dan / atau diterima dengan menggunakan Perkhidmatan kami adalah melanggar apa-apa dalam sebaran bentuk mana-mana undang-undang tempatan yang berkaitan dengan pembiayaan keganasan, sekatan atau pengubahan wang haram (“Undang-undang AML-ATF”).


b) Baik Pengguna dan juga dalam pengetahuan Pengguna, bahawa mereka sendiri, (i) melakukan, mengancam atau berkomplot untuk melakukan atau menyokong aktiviti yang bertentangan dengan mana-mana Undang-undang AML-ATF (ii) dimiliki atau dikawal oleh, atau bertindak untuk atau bagi pihak, mana-mana orang yang melakukan, mengancam atau berkomplot untuk melakukan atau menyokong aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan mana-mana Undang-undang AML-ATF.


c) Baik Pengguna dan juga dalam pengetahuan Pengguna, bahawa mereka sendiri (i) menjalankan apa-apa perniagaan atau terlibat dalam membuat atau menerima apa-apa sumbangan dana, barangan atau perkhidmatan kepada atau bagi faedah mana-mana orang atau melalui orang yang dilarang di bawah Undang-Undang AML-ATF , (ii) mengurus, atau melibatkan diri dalam apa-apa transaksi yang berkaitan dengan, apa-apa harta atau kepentingan dalam harta yang disekat menurut Undang-undang AML-ATF atau (iii) terlibat dalam atau bersubahat untuk melibatkan diri dalam apa-apa transaksi yang mengelak atau mengelakkan, tujuan mengelak atau mengelakkan, atau cuba untuk melanggar mana-mana larangan yang ditetapkan dalam mana-mana Undang-undang AML-ATF.


7.5. Syarikat, berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk membatalkan akses Pengguna ke Perkhidmatan dan mengambil langkah yang perlu termasuk mengambil apa-apa kandungan atau mengambil apa-apa tindakan yang perlu, dan / atau melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan atas apa jua sebab, termasuk jika ditemui atau ada sebab untuk mempercayai bahawa anda telah gagal untuk mematuhi atau membuat apa-apa salah nyataan yang berkaitan dengan perenggan-perenggan di atas atau mana-mana terma di sini.


8. Akaun dan kata laluan


8.1. Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan untuk sebarang aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda. Kami menggalakkan anda menggunakan kata laluan “kuat” (kata laluan yang menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil, nombor dan simbol) dengan akaun anda. Anda mesti perlakukan maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga. Syarikat tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda untuk mematuhi perkara di atas.


8.2. Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan sebarang kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat kami munasabah anda tidak mematuhi mana-mana peruntukan Terma ini.


8.3. Jika anda tahu atau mengesyaki bahawa orang lain selain anda mengetahui kata laluan anda, anda mesti memberitahu kami dengan segera melalui pautan sokongan atau hello@my-my.com


9. Hak Harta Intelek Syarikat


9.1. Semua hak harta intelek yang wujud berhubung dengan Perkhidmatan adalah milik Syarikat atau telah dilesenkan secara sah kepada Syarikat untuk digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan. Semua hak di bawah undang-undang yang terpakai adalah dengan ini dirizab. Anda tidak dibenarkan untuk memuat naik, menyiarkan, menerbitkan, mengeluarkan, menghantar atau mengedarkan apa-apa cara dalam mana-mana komponen laman web itu sendiri atau mencipta karya terbitan yang berkenaan dengannya, kerana laman web itu adalah hak cipta Syarikat dan / atau semua hak yang dikhaskan di bawah undang-undang yang terpakai.


9.2. Anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakan, mendedahkan, mengadopsi dan mengubahsuai semua dan sebarang idea, konsep, pengetahuan, cadangan, komen dan komunikasi lain dan maklumat yang anda berikan kepada kami (“Maklum Balas”) berkaitan dengan Perkhidmatan dan / atau penggunaan Perkhidmatan tanpa sebarang bayaran kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan dan bersetuju untuk mengetepikan semua dan mana-mana hak dan tuntutan untuk sebarang pertimbangan, yuran, royalti, caj dan / atau bayaran lain berhubung dengan penggunaan, penzahiran, pengangkatan dan / atau pengubahsuaian sebarang atau semua Maklum Balas anda


10. Hak pengguna


10.1. Anda mengekalkan hak anda untuk sebarang Kandungan yang anda serahkan, pos atau paparan pada atau melalui Perkhidmatan. Dengan mengemukakan, menyiarkan atau mempamerkan Kandungan pada atau melalui Perkhidmatan, anda memberikan kami lesen tanpa royalti di seluruh dunia, tanpa ekslusif (dengan hak untuk menyublisensikan) untuk menggunakan, menyalin, membiak, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan, menghantar, memaparkan dan mengedarkan Kandungan tersebut dalam mana-mana dan semua kaedah media atau pengedaran (kini diketahui atau dikembangkan kemudian).


10.2. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak untuk kami menyediakan, mempromosikan, dan meningkatkan Perkhidmatan dan membuat Kandungan yang diserahkan kepada atau melalui Perkhidmatan yang tersedia kepada syarikat, organisasi atau individu lain yang bermitra dengan kami untuk sindiket, penyiaran, pengedaran atau penerbitan Kandungan tersebut pada media dan perkhidmatan lain, tertakluk kepada terma dan syarat kami untuk penggunaan Kandungan tersebut.


10.3. Penggunaan tambahan sedemikian oleh kami atau syarikat, organisasi atau individu lain yang bermitra dengan kami boleh dibuat tanpa pampasan yang dibayar kepada anda berkenaan dengan Kandungan yang anda serahkan, pos, menghantar atau sebaliknya menyediakan melalui Perkhidmatan.


10.4. Kami boleh mengubahsuai atau menyesuaikan Kandungan anda untuk menghantar, memaparkan atau mengedarkannya melalui rangkaian komputer dan dalam pelbagai media dan / atau membuat perubahan kepada Kandungan anda yang diperlukan untuk mematuhi dan menyesuaikan Kandungan itu kepada sebarang keperluan atau batasan sebarang rangkaian, peranti , perkhidmatan atau media.


10.5. Anda bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan anda, untuk sebarang Kandungan yang anda berikan, dan untuk apa-apa akibatnya, termasuk penggunaan Kandungan anda oleh pengguna lain dan rakan kongsi pihak ketiga kami. Anda memahami bahawa Kandungan anda mungkin disindiketkan, disiarkan, diedarkan, atau diterbitkan oleh rakan kongsi kami dan jika anda tidak berhak untuk menghantar Kandungan untuk kegunaan tersebut, ia mungkin memberi anda tanggungan. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk penggunaan Kandungan anda oleh kami mengikut Terma ini. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak-hak yang diberikan di sini kepada Kandungan yang anda serahkan.


11. Liabiliti dan jaminan terhad


11.1. Sila baca bahagian ini dengan teliti kerana ia menghadkan liabiliti Syarikat. Setiap subseksyen di bawah hanya terpakai sehingga tahap maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan penafian jaminan tersirat atau batasan liabiliti dalam kontrak, dan hasilnya, kandungan seksyen ini mungkin tidak terpakai kepada anda. Semua Maklumat hanya untuk rujukan umum anda. Kami tidak menerima tanggungjawab apa-apa jua berkenaan dengan maklumat tersebut.


11.2. Akses anda dan penggunaan perkhidmatan kami adalah pada risiko tunggal anda dan disediakan “sebagaimana adanya,” “seperti yang tersedia.” perkhidmatan ini hanya untuk Pengguna dan Syarikat tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk, tanpa batasan, apa-apa waranti mengenai kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu atau tidak pelanggaran.


11.3. Keseluruhan liabiliti Syarikat dan Pengguna ubat eksklusif yang berkaitan dengan perkhidmatan atau sebaliknya, adalah prestasi semula perkhidmatan yang rosak. Dalam bidang kuasa, yang tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan jenis liabiliti tertentu, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak mengesahkan, menjamin atau menjamin sebarang bahan, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui kami atau perkhidmatan kami. Kami tidak dan tidak akan menjadi pihak kepada sebarang transaksi antara Pengguna dan mana-mana pihak ketiga.


11.4. Kami tidak akan menjamin atau menganggap apa-apa tanggungjawab yang:


a) maklumat yang dibentangkan dalam Perkhidmatan kami adalah tepat, mencukupi, semasa atau boleh dipercayai, atau boleh digunakan untuk apa-apa tujuan selain untuk rujukan umum;

b) maklumat yang dibentangkan dalam Perkhidmatan kami bebas daripada kecacatan, kesilapan, peninggalan, virus atau apa-apa yang boleh mengubah, memadamkan, menambah atau merosakkan perisian, data atau peralatan anda;

c) mesej yang dihantar melalui internet termasuk berkaitan dengan perkhidmatan akan bebas daripada pemintasan, rasuah, kesilapan, kelewatan atau kerugian;

d) bahawa Perkhidmatannya tidak dapat ditembusi oleh sebarang penipuan, kelakuan tidak jujur, pengubahan wang haram atau aktiviti haram mana-mana Pengguna atau pihak ketiga termasuk, tanpa menghadkan pelanggaran keselamatan, penggodaman atau akses tanpa izin;

e) akses kepada Perkhidmatan akan tersedia atau tidak terganggu;

f) penggunaan Perkhidmatan akan mencapai sebarang keputusan tertentu; dan / atau

g) kecacatan dalam Perkhidmatan akan dibetulkan.


11.5. Tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang lain untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau turutan, termasuk apa-apa kehilangan perniagaan, keuntungan, muhibah atau reputasi yang timbul daripada apa-apa kegunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, maklumat atau perkhidmatan, walaupun Kami telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kehilangan atau kerosakan sedemikian.


11.6. Anda akan bersenam dan bergantung semata-mata atas kemahiran dan penghakiman anda sendiri dalam penggunaan dan penafsiran maklumat dan penggunaan perkhidmatan tersebut. Anda bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan maklumat dan Perkhidmatan mematuhi semua keperluan undang-undang yang berkaitan.


11.7. Tanpa menjejaskan perkara terdahulu, jika penggunaan Perkhidmatan tidak berjalan dengan memuaskan dan / atau jika berkenaan, anda tidak menerima tindak balas yang sesuai dengan penggunaan sedemikian daripada kami, seperti yang dinyatakan dalam Terma ini atau sebaliknya, anda dinasihatkan untuk menghubungi kami di hello@my-my.com Tiada kekurangan tindak balas sedemikian akan dianggap sebagai sebarang persetujuan atau pengecualian.


11.8. Batasan liabiliti yang terkandung dalam Terma ini akan dikenakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.


12. Indemniti


12.1. Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memaksa kami tidak berbahaya dari dan terhadap semua liabiliti, ganti rugi, tuntutan, tindakan, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman), berkaitan dengan atau timbul daripada maklumat yang anda serahkan, pos, menghantar atau menyediakan melalui Perkhidmatan, dari pelanggaran mana-mana Syarat ini, penggunaan Perkhidmatan dan / atau berkaitan dengannya.13. Kandungan pada Perkhidmatan


13.1. Semua Kandungan, sama ada secara umum atau dihantar secara persendirian, adalah tanggungjawab tunggal orang yang berasal Kandungan tersebut.


13.2. Anda menjamin bahawa apa-apa sumbangan sedemikian mematuhi piawaian tersebut, dan anda akan bertanggungjawab kepada kami dan menanggung rugi kami untuk sebarang pelanggaran waranti itu dan anda akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda.


13.3. Apa-apa kandungan yang anda muat naik ke laman web kami akan dianggap tidak sulit dan bukan milik, dan kami mempunyai hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar dan mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa kandungan sedemikian untuk sebarang tujuan. Kami juga berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut bahawa apa-apa kandungan yang diposkan atau dimuat naik oleh anda ke laman web kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak mereka untuk privasi. Kami tidak akan bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan apa-apa kandungan yang dipos oleh anda atau mana-mana pengguna laman web kami.


13.4. Pandangan yang dinyatakan oleh Pengguna lain di laman web kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami. Kami mengekalkan hak untuk mengalih keluar sebarang pengeposan yang anda buat di laman web kami jika, menurut pendapat kami, jawatan anda tidak mematuhi piawaian kandungan kami. Kami tidak menyokong, menyokong, mewakili atau menjamin kesempurnaan, kebenaran, ketepatan, atau kebolehpercayaan sebarang Kandungan atau komunikasi yang dihantar melalui Perkhidmatan atau mengesahkan sebarang pendapat yang dinyatakan melalui Perkhidmatan. Anda memahami bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin terdedah kepada Kandungan yang mungkin menyakitkan hati, berbahaya, tidak tepat atau tidak sesuai, atau dalam sesetengah kes, penyiaran yang salah atau sebaliknya menipu. Dalam apa keadaan sekalipun, kami tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa cara untuk sebarang Kandungan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa Kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan mana-mana Kandungan yang dipos, diemail , dihantar atau sebaliknya disediakan melalui Perkhidmatan atau siaran di tempat lain.


13.5. Kami tidak boleh memantau atau mengawal Kandungan yang diposkan melalui Perkhidmatan dan, kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap Kandungan tersebut. Sebarang kegunaan atau pergantungan terhadap Kandungan atau bahan yang dihantar melalui Perkhidmatan atau yang diperoleh oleh anda melalui Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri.


14. Kandungan hak cipta hak cipta


14.1. Kami menghormati hak harta intelek orang lain dan menjangka pengguna Perkhidmatan melakukan perkara yang sama. Kami akan bertindak balas terhadap notis dakwaan pelanggaran hak cipta yang mematuhi undang-undang yang terpakai dan diberikan dengan sewajarnya kepada kami. Jika anda percaya bahawa Kandungan anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan kami maklumat berikut: (i) tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka; (ii) pengenalpastian karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar; (iii) pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat cukup memadai untuk membenarkan kami mengesan bahan tersebut; (iv) maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda; (v) pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan tersebut dengan cara yang diadukan tidak diberi kuasa oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang; dan (vi) kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.


14.2. Kami berhak untuk mengalih keluar Kandungan yang didakwa melanggar tanpa notis terlebih dahulu, mengikut budi bicara kami sendiri, dan tanpa tanggungjawab kepada anda. Dalam keadaan yang sesuai, kami juga akan menamatkan akaun pengguna jika pengguna bertegas untuk menjadi pelanggar berulang. Alamat kami untuk notis dakwaan pelanggaran hak cipta yang terdapat pada Perkhidmatan adalah hello@my-my.com


15. Penggunaan Perkhidmatan


15.1. Kami berhak pada setiap masa (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk menghapuskan atau menolak untuk mengedarkan sebarang Kandungan pada Perkhidmatan, untuk menggantung atau menamatkan pengguna, dan untuk menuntut semula nama pengguna tanpa apa-apa tanggungan kepada kami. Kami juga berhak untuk mengakses, membaca, memelihara dan mendedahkan apa-apa maklumat yang kami percaya adalah perlu untuk (i) memenuhi sebarang undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang terpakai, (ii) menguatkuasakan Terma, termasuk penyiasatan potensi (iii) mengesan, mencegah, atau sebaliknya menipu, pengubahan wang haram, aktiviti haram, isu keselamatan atau teknikal, (iv) memberi respons kepada permintaan sokongan pengguna, atau (v) melindungi hak, harta atau keselamatan Syarikat pengguna dan orang ramai.


15.2. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan kami akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus. Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform untuk mengakses laman web kami. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.


15.3. Anda tidak boleh melakukan mana-mana yang berikut semasa mengakses atau menggunakan Perkhidmatan: (i) mengakses, mengganggu, atau menggunakan kawasan bukan awam Perkhidmatan, sistem komputer kami, atau sistem penyampaian teknikal pembekal kami; (ii) menyiasat, mengimbas, atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian atau pelanggaran atau memintas sebarang langkah keselamatan atau pengesahan; (iii) akses atau pencarian atau percubaan untuk mengakses atau mencari Perkhidmatan dengan apa-apa cara (automatik atau sebaliknya) selain melalui antaramuka yang diterbitkan pada masa ini yang disediakan oleh kami (dan hanya mengikut terma dan syarat), (mengikis Perkhidmatan tanpa kebenaran kami terlebih dahulu adalah dilarang secara nyata); (iv) menjalin sebarang header paket TCP / IP atau mana-mana bahagian maklumat header dalam mana-mana e-mel atau posting, atau dengan apa-apa cara menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar maklumat pengenalpastian sumber yang berubah, menipu atau palsu; atau (v) mengganggu atau mengganggu (atau cuba melakukannya), akses mana-mana pengguna, tuan rumah atau rangkaian, termasuk, tanpa batasan, menghantar virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau teknologi yang berbahaya, berlebihan, banjir, spam, mel-mel pengeboman Perkhidmatan, atau dengan skrip penciptaan Kandungan dengan cara yang mengganggu atau mencipta beban yang tidak wajar pada Perkhidmatan.


15.4. Kami akan melaporkan apa-apa pelanggaran kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran itu, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami akan berhenti dengan serta-merta.


16. Pautan kepada Kami


16.1. Anda boleh memaut kepada Perkhidmatan kami dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau memanfaatkannya. Anda tidak sepatutnya menubuhkan pautan dalam apa-apa cara untuk mencadangkan apa-apa bentuk persatuan, kelulusan atau pengesahan di mana kami tidak ada. Anda tidak boleh membuat pautan ke Perkhidmatan kami di mana-mana laman web yang tidak dimiliki oleh anda. Kami berhak menarik balik kebenaran menghubungkan tanpa notis.


17. Pautan dan sumber pihak ketiga di laman web kami


17.1. Pautan dari Perkhidmatan ini mungkin membawa anda ke laman atau perkhidmatan lain dan anda mengakui dan bersetuju bahawa Kami tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan atau ketersediaan sebarang Maklumat yang disediakan oleh perkhidmatan pihak ketiga dan laman web.


17.2. Perkhidmatan tersebut mungkin termasuk iklan, yang mungkin disasarkan kepada Kandungan atau maklumat mengenai Perkhidmatan, pertanyaan yang dibuat melalui Perkhidmatan, atau maklumat lain. Jenis dan sejauh mana pengiklanan oleh Kami di Perkhidmatan tertakluk kepada perubahan. Sebagai pertimbangan untuk kami memberikan anda akses dan penggunaan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Syarikat dan penyedia dan rakan kongsi pihak ketiganya boleh meletakkan pengiklanan tersebut pada Perkhidmatan atau berkaitan dengan paparan Kandungan atau maklumat dari Perkhidmatan sama ada yang diserahkan oleh anda atau lain-lain.


17.3. Pautan ke laman web dan perkhidmatan lain tidak merupakan pengesahan oleh kami dari laman web atau perkhidmatan tersebut, atau Maklumat, produk, pengiklanan atau bahan lain yang tersedia disediakan oleh pihak ketiga tersebut.


17.4. Syarikat mengehadkan hak pada setiap masa mengikut budi bicara mutlaknya (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk menghapus atau menolak untuk memaparkan atau menyiarkan mana-mana pautan pihak ketiga yang diterbitkan, dikongsi dan / atau diwujudkan di Perkhidmatan kami, tanpa memerlukan apa-apa notis terlebih dahulu atau tanpa apa-apa tanggungan kepada kami.


18. Pemutus


Sebarang peruntukkan di dalam Terma ini yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa tidak akan menjejaskan kesahihan, kesahan atau penguatkuasaannya di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa lain atau kesahan, kesahihan atau kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain.


19. Force Majeure


Syarikat TIDAK akan bertanggungjawab kepada Pengguna untuk tidak melaksanakan atau menangguhkan pelaksanaan mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh sebarang perbuatan Tuhan, banjir, api, perang, rusuhan, kekecohan awam, bencana alam, mogok, tindakan pemerintah , perubahan undang-undang, atau mana-mana peristiwa pengawasan yang melampaui kawalan munasabah Syarikat.20. Beberapa pengguna


Sekiranya terdapat dua atau lebih orang yang mematuhi Terma ini sebagai pengguna, liabiliti mereka di bawah Terma bersama dan beberapa, dan hak mereka bersama.


21. Pengecualian


Kegagalan atau kelewatan oleh pihak untuk melaksanakan apa-apa hak atau remedi yang diperuntukkan di bawah perjanjian ini atau oleh undang-undang adalah membentuk pengabaian itu atau apa-apa hak atau remedi lain, dan tidak akan menghalang atau menyekat pelaksanaan selanjutnya itu atau apa-apa hak atau remedi lain . Tiada hak tunggal atau sebahagian daripada hak atau remedi itu boleh menghalang atau menyekat pelaksanaan selanjutnya itu atau apa-apa hak atau remedi lain.22. Termination


Terma akan terus diterapkan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami seperti berikut:


22.1. Anda boleh menamatkan perjanjian anda dengan kami pada bila-bila masa atas sebarang sebab dengan menyahaktifkan akaun anda dan menghentikan penggunaan Perkhidmatan anda dengan menghantar e-mel ke hello@my-my.com


22.2. Kami boleh menggantung atau menamatkan akaun anda atau berhenti memberi anda semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa atas apa-apa sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jika kami semunasabahnya percaya: (i) anda melanggar Terma ini atau (ii) mewujudkan risiko atau kemungkinan pendedahan undang-undang untuk kami; atau (iii) peruntukan Perkhidmatan kami kepada anda tidak lagi berdaya maju secara komersial. Kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memaklumkan anda melalui alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau kali seterusnya anda cuba mengakses akaun anda.


22.3. Dalam semua kes sedemikian, mana-mana peruntukan Terma ini yang secara nyata atau dengan implikasi bertujuan untuk masuk ke dalam atau terus berkuat kuasa pada atau selepas penamatan perjanjian ini akan terus berkuatkuasa dan penuh.


22.4. Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menjejaskan hak kami untuk menukar, mengehadkan atau menghentikan penyediaan Perkhidmatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


23. Undang-undang dan bidang kuasa


Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.


24. Bahasa


Perjanjian ini disusun dalam bahasa Inggeris. Sekiranya perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.


25. Komunikasi


Alamat:

MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.  

SO - 12 - 5, Menara 1,

No.3, Jalan Bangsar, KL Eco City,

59200, Kuala Lumpur,

Malaysia

Emel: hello@my-my.com

Tel: +60 3 2391 9696