Terma & Syarat

Kemas kini Terakhir/Tarikh Kuat Kuasa: 6 Jun 2023

Tiada bahagian daripada perkhidmatan ini yang boleh dihasilkan semula dalam sebarang bentuk atau sebarang cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd

Selamat datang ke MyMy!

MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai “MyMy”) ialah sebuah syarikat sendirian berhad yang berdaftar di Malaysia dan syarikat induk, anak syarikat, syarikat sekutu, syarikat berkaitan, para pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi dan/atau pemberi lesennya (“Syarikat” atau “Kami”) menyediakan produk dan perkhidmatannya melalui dompet elektronik (“Tujuan”), tertakluk kepada Terma-terma berikut (“Terma”) yang dinyatakan di sini.

MyMy diberi kuasa untuk mengeluarkan e-wang oleh Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (758) sebagai undang-undang dan peraturan rasmi untuk e-Dompet di Malaysia.

Perjanjian ini mentadbir penggunaan semua Perkhidmatan MyMy oleh anda. Menggunakan Perkhidmatan MyMy bermakna anda perlu menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini dan dalam Dasar Privasi. Anda harus membaca semua terma ini dengan teliti.

1. PENERIMAAN TERMA

Sila baca Terma dan Syarat (“T&S”,”Perjanjian”) yang dinyatakan di bawah, kerana ia terpakai untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, dan sebarang maklumat, teks, grafik, foto atau bahan lain yang dimuat naik, dimuat turun atau muncul dalam Perkhidmatan (secara kolektif dirujuk sebagai “Kandungan”). Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan menandakan bahawa anda menerima Terma ini dan anda bersetuju untuk terikat dengannya, mana-mana dan semua terma terpakai lain yang dirujuk di sini serta semua undang-undang yang terpakai.

2. DEFINISI

2.1. Dalam Terma ini, penyataan berikut hendaklah mempunyai makna berikut, melainkan dinyatakan sebaliknya:

Perjanjian”, “Perjanjian Pemegang Kad”, “Terma” atau “Terma dan Syarat” bermaksud Terma dan Syarat Pengguna ini;

Undang-undang yang Terpakai” bermaksud undang-undang terpakai yang mentadbir peruntukan e-wang dan pengeluaran dan/atau penggunaan Perkhidmatan MyMy. Undang-undang ini termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFA), Garis Panduan Wang Elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan semua undang-undang lain yang terpakai yang mengawal pengeluaran, peruntukan dan penggunaan Perkhidmatan, e-wang dan Kad MyMy kami;

Pengeluaran ATM”, “Transaksi ATM”, “Cashouts” atau “Pengeluaran wang tunai” bermaksud transaksi yang merujuk kepada pengeluaran wang tunai daripada Kad MyMy, sama ada melalui Mesin Juruwang Automatik dan/atau saluran lain di kaunter yang mungkin disediakan oleh MyMy dari semasa ke semasa;

Baki Tersedia” bermaksud dana sebenar yang tersedia untuk digunakan dalam Akaun anda pada bila-bila masa;

Aplikasi MyMy” atau “Aplikasi Mudah Alih” bermaksud perisian aplikasi mudah alih MyMy yang beroperasi pada peranti mudah alih yang membolehkan anda mendaftar dan memohon Perkhidmatan, serta mengaktifkan, mengakses, menetapkan dan mengedit akaun anda, termasuk , tetapi tidak terhad kepada, tetapan akaun asas, maklumat peribadi, keutamaan pemberitahuan, perkhidmatan langganan pilihan, memaparkan baki yang ada dan butiran transaksi, mengunci beku Kad anda, memindahkan dana dari satu e-dompet dan/atau Kad ke e-dompet dan/atau Kad yang lain, berkomunikasi dengan wakil khidmat pelanggan (customer service representative, CSR) kami melalui 'LIVE Chat', emel, borang dilaman web, dan ciri dan fungsi lain yang mungkin dibangunkan, diperkenalkan dan/atau dibatalkan oleh MyMy dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami;

Kad MyMy” bermaksud kad pembayaran prabayar dalam bentuk fizikalnya dengan fungsi seperti yang disediakan dan dikeluarkan oleh MyMy mengikut Perjanjian ini (dan sebarang penggantian, atau pembaharuannya) yang mungkin termasuk Pembayaran Tanpa Sentuhan;

Akaun MyMy” bermaksud MyMy telah memperuntukkan, mengurus dan mentadbir akaun anda berhubung dengan Akaun MyMy anda. Akaun MyMy anda terikat kepada atau dikaitkan dengan atau berhubung dengan dompet elektronik, kad prabayar, kad maya dan sebarang produk dan/atau perkhidmatan kewangan dan buka kewangan yang sedia ada dan/atau yang disediakan pada masa depan;

Had Kad” atau “Had Dompet” bermaksud had maksimum yang dibenarkan dan jumlah wang yang boleh ditambah nilai kepada Kad MyMy anda pada bila-bila masa dan disimpan dalam Akaun MyMy anda untuk digunakan sebagaimana yang ditentukan dan diubah oleh MyMy dari semasa ke semasa;

Transaksi Kad” bermaksud mana-mana pembelian melalui peruncit atau melalui dalam talian (termasuk pengeluaran ATM) yang dilakukan menggunakan atau oleh Kad dirujuk sebagai transaksi;

Terminal Tanpa Sentuh” bermaksud peranti terminal tempat jualan yang mana Kad MyMy boleh gunakan untuk menjalankan Transaksi Tanpa Sentuhan dengan mengetik atau melayangkan Kad MyMy pada terminal;

Pembayaran Tanpa Sentuh” merujuk kepada pembayaran untuk pembelian barang-barang dan/atau perkhidmatan yang berjaya diselesaikan dan dibilkan kepada Akaun Kad MyMy Pemegang Kad dengan mengetik atau melayangkan Kad MyMy pada Terminal Tanpa Sentuhan yang berkenaan, dan pembelian tersebut telah dikesan atau disiarkan pada sistem MyMy;

E-wang” bermaksud wang elektronik yang dikaitkan dengan Kad MyMy anda. Ia merupakan skim untuk pengeluaran wang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang ditetapkan di bawah peruntukan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013;

E-Dompet” bermaksud dompet yang menyimpan E-wang. Ini adalah dompet yang dipautkan kepada maklumat pengenalpastian Pelanggan MyMy. Antara fungsinya termasuk tetapi tidak terhad kepada, pemindahan dana, pembayaran barang-barang dan perkhidmatan dan pertanyaan baki;

Dokumen ID” bermaksud dokumen pengenalan peribadi anda yang mungkin kami minta daripada anda dari semasa ke semasa;

Pengeluar”, “MyMy” dan “kami” bermaksud MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd, pengeluar Kad atau sesiapa sahaja yang kami serahkan hak kami;

Saudagar” bermaksud peruncit, atau mana-mana orang lain, atau syarikat yang menerima Kad MyMy sebagai mod pembayaran yang disediakan oleh kami dari semasa ke semasa;

Penggunaan Terlarang” ada diterangkan dalam Klausa 11 Terma ini;

Sumber Pembayaran” ialah sumber di mana anda menambah, merekod atau memautkan sumber pembayaran atau pembiayaan kepada MyMy untuk menambah nilai Kad MyMy anda melalui ciri Tambah Nilai Automatik dalam Aplikasi, seperti kad kredit, kad debit atau kaedah lain seperti yang disediakan dari semasa ke semasa;

Saluran Tambah Nilai” bermaksud mana-mana saluran tambah nilai (seperti yang ditetapkan atau diluluskan oleh MyMy) yang melaluinya anda boleh menambah nilai Kad MyMy untuk kali pertama dan/atau membuat tambah nilai pada masa hadapan;

Transaksi” bermaksud semua transaksi yang dibuat melalui e-dompet dan/atau Kad MyMy, termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi e-dagang, runcit dan lain-lain termasuk pengeluaran ATM, transaksi tambah nilai dan lain-lain;

Laman Web MyMy” bermaksud Portal Web atau Laman Web e-dompet MyMy yang dihoskan oleh MyMy dan Aplikasi Mudah Alih MyMy yang berfungsi sebagai antara muka antara pemegang akaun dan Akaun MyMy;

Perkhidmatan” bermaksud perkhidmatan dan platform yang kami sediakan melalui pelbagai Laman Web, halaman web, Aplikasi, API Portal Web, pemberitahuan e-mel, butang aplikasi dan/atau widget kami yang disediakan dari semasa ke semasa. Perkhidmatan tersebut mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran ATM, E-Dompet, Transaksi, Saluran Tambah Nilai, Pembayaran Tanpa Sentuh dan/atau perkhidmatan lain yang disediakan atau dibatalkan dari semasa ke semasa;

Pengguna” “Anda”, “anda” atau “pelanggan” bermaksud anda, iaitu pengguna Perkhidmatan kami, pemegang Akaun MyMy, pemegang Kad dan/atau sebaliknya yang mengawal Akaun MyMy, yang telah menerima Terma yang terkandung di sini dengan menggunakan dan/atau mendaftar dengan Perkhidmatan.

Peserta” bermaksud pelanggan MyMy yang megambil bahagian dalam mana-mana pertandingan dan/atau kempen yang dianjurkan oleh MyMy. Peserta pertandingan dan/atau kempen yang dianjurkan oleh MyMy tidak boleh disertai oleh pekerja MyMy. Batasan lain akan dinyatakan dalam terma pertandingan dan/atau kempen yang berkaitan.

3. TERMA LAIN YANG TERPAKAI

3.1. Terma ini merujuk kepada terma tambahan dalam Dasar Privasi kami dan mana-mana terma lain yang dikeluarkan tentang Perkhidmatan kami, yang juga terpakai untuk penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

3.2. Dasar Privasi kami menerangkan terma-terma di mana kami memproses sebarang data peribadi yang kami kumpul daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda membenarkan pemprosesan sedemikian, dan anda menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat. Anda memahami bahawa melalui penggunaan Perkhidmatan ini, anda membenarkan maklumat ini dikumpulkan dan digunakan (seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi yang disediakan oleh MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd), termasuk pemindahan maklumat ini di dalam dan di luar Malaysia dan mana-mana negara/pasaran lain yang kami menyediakan Perkhidmatan kami pada masa ini dan/atau mana-mana negara/pasaran lain, yang mungkin kami menyediakan Perkhidmatan kami pada masa hadapan, untuk penyimpanan, pemprosesan dan penggunaan oleh kami. Sebagai sebahagian daripada penyediaan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu memberikan anda komunikasi tertentu, seperti pengumuman perkhidmatan dan pesanan pentadbiran. Komunikasi ini dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan akaun MyMy anda, yang anda mungkin tidak boleh menarik diri daripada menerimanya.

Lihat Dasar Privasi MyMy di sini.

3.3. Kad Prabayar MyMy dan Kad Maya MyMy (selepas ini dirujuk sebagai “Kad MyMy”) disertakan dengan Had Kad MyMy yang diluluskan oleh kami untuk anda dan tertakluk kepada Usaha Wajar Pelanggan (Customer Due Diligence, CDD) dan pengesahan dan kelulusan Kenali Pelanggan Anda (Know-Your-Customer, KYC) dari semasa ke semasa. MyMy mempunyai budi bicara mutlak untuk mengubah, mengurangkan dan/atau meningkatkan Had Kad MyMy anda tanpa sebarang notis atau pampasan terlebih dahulu.

3.4. CDD adalah keperluan mandatori di bawah Undang-undang yang Terpakai untuk mana-mana pihak yang memohon Kad MyMy. Oleh yang demikian, sebagai tambahan kepada maklumat yang MyMy kumpul daripada anda semasa permohonan Akaun dan pendaftaran Kad MyMy, penggunaan Kad MyMy mungkin memerlukan anda untuk memberikan MyMy maklumat dan/atau dokumentasi tambahan sebelum kami boleh meluluskan permohonan anda atau sebelum anda boleh menjalankan sebarang Transaksi.

3.5. Maklumat tambahan tersebut mungkin termasuk maklumat atau dokumentasi yang akan membolehkan kami mengesahkan atau mengesahkan semula identiti anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembayaran atau sumber pembiayaan anda, Visa atau Pas Pekerjaan (jika anda seorang warga asing) dan sebagainya. Kami boleh mengesahkan atau mengesahkan semula identiti anda melalui proses kenali pelanggan anda secara elektronik (e-KYC). Jika perlu, kami juga boleh mendapatkan maklumat tentang anda daripada sumber lain sama ada secara terus atau melalui pihak ketiga awam dan swasta (termasuk agensi pelaporan kredit), untuk mengesahkan identiti anda, sejarah kredit anda (jika perlu) dan untuk memastikan ketepatan maklumat yang disediakan oleh anda. Kami juga dikehendaki di bawah Undang-undang yang Terpakai untuk menapis semua individu yang menggunakan atau berhasrat menggunakan Kad dengan senarai dalaman kami sendiri dan sumber maklumat pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang berkaitan, serta senarai atau pangkalan data global yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan atau asing bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat sebarang risiko pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan berhubung dengan individu tersebut.

4. PERUBAHAN TERMA

4.1. Untuk kekal berdaya maju dan berdaya saing, Perkhidmatan yang kami sediakan sentiasa berubah. Oleh itu, melainkan dinyatakan sebaliknya, terma, bentuk dan sifat Perkhidmatan yang kami sediakan mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa notis awal kepada anda. Ini termasuk hak untuk mewujudkan had penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan/atau penyimpanan.

4.2. Kami tidak membuat representasi, waranti atau jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, bahawa Perkhidmatan kami atau mana-mana kandungan di laman web MyMy adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas daripada ralat atau ketinggalan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, atau sebarang pengubahsuaian seterusnya kepada Perjanjian, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan MyMy.

4.3. Kami juga boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami untuk mengubah, menyemak, menukar, meminda, menarik balik, menggantikan atau mengalih keluar mana-mana terma dan syarat yang mengawal penggunaan Kad MyMy, serta terma dan syarat lain yang berkenaan berhubung dengan Perkhidmatan kami mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memerlukan notis awal. Sebarang pindaan sedemikian akan berkuat kuasa dalam masa dua puluh satu (21) hari selepas terma yang disemak semula disiarkan di laman web MyMy dan Aplikasi MyMy. Sebarang perubahan dan pindaan dan/atau variasi akan berkuatkuasa serta-merta. Anda bertanggungjawab memastikan bahawa anda sentiasa dikemas kini dengan Terma terkini kami yang terpakai. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda dengan ini menandakan penerimaan anda kepada Terma yang terpakai seperti yang mungkin diperkenalkan dari semasa ke semasa.

5. HUBUNGAN KAMI DENGAN ANDA

5.1. MyMy membantu anda membuat pembayaran dan menerima transaksi daripada pihak ketiga. MyMy juga menyediakan perkhidmatan e-dompet di mana anda boleh menyimpan mata wang tempatan anda.

5.2. MyMy ialah kontraktor bebas untuk semua tujuan. MyMy tidak mempunyai kawalan ke atas, atau liabiliti untuk, produk atau perkhidmatan yang dibayar menggunakan perkhidmatan MyMy. Kami tidak menjamin identiti mana-mana pengguna atau pihak lain atau memastikan bahawa pembeli akan menyelesaikan transaksi.

5.3. Melindungi privasi anda adalah sangat penting untuk MyMy. Sila semak Dasar Privasi kami untuk memahami dengan lebih jelas komitmen kami untuk menjaga privasi anda, serta penggunaan dan pendedahan maklumat anda oleh kami.

5.4. Privasi Pihak Lain: Jika anda menerima maklumat tentang pengguna lain melalui perkhidmatan MyMy, anda perlu merahsiakan maklumat tersebut dan hanya menggunakannya untuk perkara berkaitan perkhidmatan MyMy. Anda tidak boleh mendedahkan atau mengedarkan maklumat pengguna kepada pihak ketiga atau menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan pemasaran melainkan anda menerima kebenaran secara bertulis daripada pengguna untuk berbuat demikian. Anda tidak boleh menghantar e-mel yang tidak diminta kepada pengguna melalui MyMy.

“MyMy” dan semua logo, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan/atau harta intelek lain yang berkaitan dengan perkhidmatan MyMy adalah sama ada tanda dagangan, harta atau tanda berdaftar MyMy atau pemberi lesennya.

5.5. Anda bersetuju bahawa MyMy, melalui Aplikasi MyMy dan/atau Portal Web MyMy kami mungkin memberi anda makluman tentang Akaun MyMy dan perkhidmatan MyMy anda secara elektronik. Harap maklum bahawa MyMy akan menghantar pemberitahuan dalam aplikasi untuk memberitahu anda tentang transaksi yang dijalankan dan MyMy hanya akan menghantar SMS kepada anda apabila anda mendaftar.

5.6. Notis kepada MyMy. Kami memilih untuk menerima notis untuk MyMy secara elektronik melalui sistem sokongan pelanggan kami (pesanan dalam aplikasi di bahagian Bantuan Aplikasi Mudah Alih) untuk sebarang pertanyaan atau isu yang mungkin anda ada tentang produk dan/atau perkhidmatan atau untuk membuat sebarang aduan tentang produk dan/atau perkhidmatan. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi wakil khidmat pelanggan kami melalui butiran hubungan yang dinyatakan dalam Aplikasi MyMy dan laman web MyMy. Pemberitahuan secara bertulis juga boleh dihantar ke MyMy. Rujuk halaman hubungan untuk alamat surat-menyurat kami.

5.7. Semua produk dan nama syarikat ialah tanda dagangan (trademark™) atau tanda dagangan berdaftar (registered® trademark) pemegang tanda masing-masing. Penggunaan tanda-tanda tidak menandakan sebarang perkaitan atau sokongan oleh mereka.

6. KELAYAKAN

6.1. Anda TIDAK layak untuk menggunakan Perkhidmatan tanpa kebenaran jika anda berumur di bawah 18 tahun atau mana-mana umur lain yang undang-undang tidak membenarkan anda memasuki kontrak yang mengikat secara sah dalam bidang kuasa tempat asal anda.

6.2. Jika sebelum ini anda telah digantung daripada menggunakan Perkhidmatan atas sebarang sebab dan kami tidak memberi kebenaran secara jelas kepada anda untuk menyambung semula penggunaan Perkhidmatan kami. Tambahan pula, kami berhak untuk membatalkan, mengganggu, mengalih keluar atau menggantung mana-mana Pengguna pada bila-bila masa atas sebarang sebab tanpa liabiliti.

7. MENGAKSES PERKHIDMATAN KAMI

7.1. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada Pengguna tanpa sebarang gangguan. Walau bagaimanapun, memandangkan Perkhidmatan kami juga bergantung kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan web), kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan kami, atau sebarang kandungan, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu, terutamanya apabila penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami adalah punca gangguan. Oleh yang demikian, kami tidak bertanggungjawab terhadap anda jika atas sebarang sebab Perkhidmatan kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Melainkan dinyatakan atau dipersetujui selainnya, kami juga berhak untuk menggantung, menarik balik, menghentikan atau menukar mana-mana bahagian Perkhidmatan kami tanpa notis awal

7.2. MyMy akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa permintaan untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan wang tunai daripada akaun MyMy anda diproses tepat pada masanya mengikut masa pemprosesan yang kami iklankan. Namun MyMy tidak membuat representasi atau jaminan berhubung tempoh masa yang diperlukan untuk melengkapkan pemprosesan yang bergantung kepada pelbagai faktor di luar kawalan kami. MyMy berhak untuk menangguhkan kemasukan dan/atau pengeluaran wang tunai anda pada bila-bila masa. Kami akan sentiasa memberitahu anda sebelum anda mengesahkan transaksi anda, atau dalam masa yang munasabah selepas kami memaklumkan masa pemprosesan yang tertangguh.

7.3. Anda bertanggungjawab untuk membuat semua urusan yang diperlukan untuk anda mengakses Perkhidmatan kami. Urusan yang disebutkan merujuk kepada, tetapi tidak terhad kepada, telefon bimbit, sambungan internet, dokumen pengenalan diri dan sebarang maklumat atau urusan lain yang berkenaan.

7.4. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa akses anda kepada Perkhidmatan kami melalui sambungan internet atau akaun MyMy anda mematuhi Terma ini dan terma dan syarat lain yang terpakai dan anda mematuhinya.

8. FI DAN CAJ

8.1. Anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua fi yang timbul daripada dan berhubung dengan penggunaan Akaun MyMy, Perkhidmatan dan/atau Kad MyMy anda menurut Perjanjian ini dengan menandatangani Perjanjian ini, yang mungkin termasuk antara lain, fi penyertaan (jika berkenaan), fi perkhidmatan akaun (jika berkenaan), fi penukaran mata wang, fi transaksi rentas sempadan, fi pengeluaran ATM dalam negeri dan luar negara, fi kad gantian, caj untuk Makluman SMS (jika berkenaan), fi mendapatkan semula draf jualan, fi permintaan penyata dan fi serta caj lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan seperti yang kami tetapkan dari semasa ke semasa.

8.2. Kami berhak untuk menyemak semula fi tersebut atau mengenakan fi tambahan (jika berkenaan) untuk perkhidmatan baharu (yang merupakan pilihan) yang mungkin ditawarkan oleh kami dari semasa ke semasa. Semua fi yang dibayar kepada atau berkaitan dengan Kad MyMy kepada kami tidak akan dikembalikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Sebagai tambahan, jika kami tidak dapat mengenakan sebarang fi yang terpakai pada Kad MyMy (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, fi perkhidmatan akaun untuk akaun dorman atau tidak aktif untuk bulan tertentu) disebabkan oleh tiada baki wang dalam Akaun MyMy untuk bulan tertentu itu, maka kami berhak dan boleh mengenakan bayaran yang terpakai secara retrospektif apabila Pemegang Kad MyMy telah menambah nilai Kad MyMy dan Akaun MyMy mempunyai baki dana yang mencukupi.

8.3. Sila pastikan anda mengikuti perkembangan fi & caj kami dengan melihat jadual fi & caj yang dipaparkan di seluruh Perkhidmatan (tersedia pada Aplikasi Mudah Alih MyMy atau Laman Web MyMy) untuk mendapatkan butiran penuh fi dan caj terkini yang terpakai pada Kad MyMy. Kami mempunyai budi bicara mutlak untuk meminda dan mengubah fi & caj yang terpakai dari semasa ke semasa. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua fi & caj yang disebut adalah tidak termasuk cukai, levi dan caj pihak ketiga yang terpakai.

9. PENGHANTARAN KAD MYMY

9.1. Kad MyMy anda akan dikeluarkan kepada anda setelah permohonan anda diluluskan dan kami telah mengesahkan bahawa dokumen ID anda yang disertakan telah diterima dan disahkan. Sila pastikan anda telah menyatakan alamat surat-menyurat semasa dan betul dalam butiran permohonan anda untuk mengelakkan Kad MyMy anda dihantar ke alamat yang salah. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kesilapan dalam permohonan anda atau jika anda telah memasukkan butiran alamat surat menyurat yang salah atau jika anda tidak menerima Kad MyMy anda kerana butiran alamat surat menyurat yang anda berikan adalah salah, tidak tepat, bukan terkini atau tidak lengkap. Kami selanjutnya tidak akan bertanggungjawab jika kami telah menghantar Kad MyMy anda ke alamat surat-menyurat seperti yang dinyatakan dalam butiran permohonan anda dan dalam rekod kami tetapi anda masih belum menerima Kad MyMy anda.

9.2. Anda bertanggungjawab untuk memastikan alamat yang diberikan adalah selamat dan terjamin untuk anda menerima Kad MyMy. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membenarkan atau membantu orang lain untuk memiliki Kad MyMy anda. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang anda alami disebabkan oleh Kad atau Akaun MyMy anda digunakan oleh pihak ketiga dengan atau tanpa kebenaran anda.

9.3. Anda perlu ada alamat surat-menyurat di Malaysia untuk membolehkan kami memproses dan meluluskan permohonan anda. Alamat surat menyurat di luar Malaysia dan alamat yang mengandungi nombor Peti Surat akan ditolak dan kami tidak akan memproses atau meluluskan permohonan tersebut.

9.4. Dalam kes luar biasa, dan berdasarkan kes-kes tertentu, jika Kad MyMy anda dikembalikan kepada kami, dan selepas itu anda ingin mengambil Kad MyMy anda terus daripada kami, anda boleh berbuat demikian (selepas tarikh dan masa yang sesuai dimaklumkan dan diatur oleh kami) tetapi anda perlu membawa bersama dokumen pengenalan asal anda untuk tujuan pengambilan Kad MyMy. Hanya anda sebagai Pemegang Kad MyMy (seperti yang dinamakan dalam butiran permohonan) boleh mengambil Kad MyMy anda sendiri.

9.5. Sebaik sahaja anda menerima atau mengambil Kad MyMy anda, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi semua terma dan syarat Perjanjian ini dan anda akan terikat dengannya berhubung dengan penggunaan Kad MyMy anda.

Pengaktifan Kad MyMy

9.6. Anda perlu mengaktifkan Kad MyMy anda terlebih dahulu sebelum boleh menggunakannya untuk membuat apa-apa Transaksi. Anda boleh mengaktifkan Kad MyMy anda melalui Aplikasi Mudah Alih MyMy.

Prosedur untuk Lapor Kehilangan, Kecurian atau Penggunaan Tanpa Kebenaran Kad MyMy dan/atau PIN

9.7. Anda bertanggungjawab dan akan kekal bertanggungjawab atas sebarang produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh saudagar, serta pengeluaran tunai yang dibuat menggunakan Kad MyMy anda, sama ada anda telah meluluskan urus niaga tersebut atau tidak. Anda perlu melakukan segala usaha yang munasabah untuk menghalang pendedahan PIN tanpa kebenaran, serta kehilangan, kecurian, atau penggunaan Kad MyMy anda secara tidak sah.

9.8. Sekiranya berlaku pendedahan PIN anda kepada sesiapa yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad MyMy anda yang tidak dibenarkan atau Kad MyMy anda hilang atau dicuri, anda perlu segera membekukan Kad MyMy anda melalui Aplikasi Mudah Alih MyMy. Sebagai alternatif, anda juga boleh melaporkan melalui 'LIVE Chat' didalam Aplikasi MyMy atau melalui emel kepada support@my-my.com . Kad MyMy anda akan dibekukan sebaik sahaja anda membekukan kad MyMy anda melalui fungsi kunci melalui Aplikasi Mudah Alih MyMy. Sebagai langkah berhemat, kami menasihatkan anda untuk membuat laporan polis dengan segera untuk mengesahkan tuntutan anda.

9.9. Kami mungkin mengikut budi bicara kami dan berdasarkan kes demi kes akan meminta anda untuk mendapatkan salinan laporan polis yang mengesahkan kejadian itu. Jika kami sememangnya memerlukan laporan polis, dan anda tidak dapat memberikan kami salinan laporan, kami mungkin tidak dapat meneruskan siasatan kami dan kami tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan ke atas sebarang pertikaian atau kerugian yang anda alami berkaitan sebarang transaksi yang tertanggung daripada penggunaan Kad MyMy tanpa kebenaran. Anda akan dan kekal bertanggungjawab terhadap semua transaksi yang tertanggung daripada penggunaan Kad MyMy tanpa kebenaran, di mana penyiasatan yang dibuat oleh kami atau pihak polis mendedahkan bahawa anda terlibat dalam perolehan mana-mana barangan atau perkhidmatan daripada saudagar yang dibuat menggunakan Kad MyMy oleh penggunaan mana-mana orang yang tidak dibenarkan. Anda akan bertanggungjawab terhadap transaksi tanpa kebenaran tersebut sebelum kami menerima pemberitahuan bertulis tentang kehilangan atau kecurian. Kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami, memutuskan bahawa liabiliti anda dihadkan kepada RM250.00 dengan syarat anda tidak didapati cuai atau tidak bertindak secara penipuan.

9.10. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menanggung sebarang transaksi akibat kehilangan atau kecurian atau penyalahgunaan Kad MyMy yang berlaku sebelum anda melaporkan kehilangan atau kecurian Kad MyMy kepada kami.

9.11. Tanpa prasangka terhadap hak kami dan walaupun anda mungkin telah melaksanakan semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan atau kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran PIN atau Kad MyMy anda, dan anda telah melaporkan kehilangan atau kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran itu, anda akan tetap bertanggungjawab kepada kami jika anda telah bertindak secara palsu atau jika anda terlibat dalam perolehan barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh mana-mana saudagar, pendahuluan tunai atau transaksi ATM melalui penggunaan Kad MyMy anda oleh mana-mana orang atau jika anda gagal memaklumkan kami apabila mendapati bahawa PIN atau Kad MyMy anda telah hilang atau dicuri atau digunakan untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh anda.

9.12. Jika anda kemudiannya menemui Kad MyMy yang hilang atau dicuri, anda tidak seharusnya menggunakan Kad MyMy tersebut tetapi hendaklah memotongnya kepada dua bahagian dan membuangnya serta-merta atau mengembalikannya kepada kami. Apabila berlaku kehilangan atau kecurian Kad MyMy anda atau selepas mendapati bahawa orang atau orang-orang yang tidak dibenarkan telah mengetahui PIN atau menggunakan Kad MyMy anda tanpa kebenaran, anda boleh meminta kami untuk mengeluarkan Kad MyMy gantian dan kami berhak atas budi bicara mutlak untuk menerima atau menolak permintaan tersebut tanpa perlu memberikan apa-apa sebab sekalipun. Kami tiada kewajipan untuk mengeluarkan Kad gantian secara automatik berikutan kehilangan atau kecurian kad MyMy.

9.13. Mana-mana Kad MyMy gantian akan dikenakan bayaran kad gantian, melainkan dikecualikan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami. Jika kami meluluskan permintaan anda untuk Kad MyMy gantian, dan setelah pengesahan yang wajar, kami akan mengeluarkan Kad MyMy baharu kepada anda dengan nombor akaun baharu. Baki dana daripada Akaun MyMy anda yang hilang atau dicuri sebelum ini akan dipindahkan ke dalam Akaun MyMy anda yang baharu. Jika kami tidak mengeluarkan Kad MyMy gantian kepada anda, baki dalam Kad MyMy anda yang hilang atau dicuri akan dikembalikan kepada anda (tolak sebarang fi dan caj yang berkenaan termasuk caj bank) selepas empat belas (14) hari perniagaan melalui cek atau dengan memasukkannya ke dalam akaun bank anda (dengan syarat anda telah memberikan kami butiran akaun bank anda) atau dalam apa-apa cara lain menurut dasar dalaman kami. MyMy akan membayar balik Baki Tersedia dalam Ringgit Malaysia sahaja.

10. APA YANG ANDA BOLEH BUAT DENGAN MENGGUNAKAN KAD MYMY DAN AKAUN MYMY

10.1. Semua Kad MyMy dikeluarkan dengan fungsi tanpa sentuh. Selepas Kad MyMy diaktifkan dan anda telah menambah nilai Kad dengan dana yang mencukupi, anda boleh mula menggunakan Kad MyMy untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan di seluruh dunia di mana sahaja kad MyMy diterima dan juga untuk mengakses wang tunai di ATM atau institusi kewangan di mana Kad MyMy diterima. Setiap kali anda menggunakan Kad MyMy untuk membeli barang-barang atau perkhidmatan, anda memberi kuasa kepada kami untuk memotong dana daripada Akaun MyMy anda.

10.2. Kad MyMy ini tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh anda sebagai Pemegang Kad. Kad MyMy anda tidak boleh dicagarkan sebagai jaminan untuk apa-apa tujuan sekalipun. Anda tidak boleh memberikan Kad MyMy atau nombor Akaun MyMy anda kepada pihak ketiga yang lain atau membenarkan mereka menggunakannya untuk membayar, untuk tujuan identiti atau sebarang tujuan lain. Jika anda berbuat demikian, anda akan bertanggungjawab terhadap semua caj yang dibuat menggunakan Kad MyMy anda. Anda juga tidak boleh menggunakan Kad MyMy anda untuk tujuan perniagaan dan/atau komersial yang dianggap sebagai menyalahi undang-undang atau tidak diterima oleh kami dan kami berhak untuk menyekat kebenaran penggunaan Kad MyMy untuk aktiviti tersebut.

10.3. Penggunaan Kad MyMy anda terhad kepada Had maksimum e-dompet MyMy. Jika anda memilih sebarang perkhidmatan pilihan yang disediakan oleh kami (jika berkenaan), maka anda mungkin perlu mengekalkan jumlah minimum seperti yang dinyatakan berhubung dengan penggunaan perkhidmatan tersebut. Kami seterusnya mungkin menetapkan had dan ambang tertentu untuk kategori penggunaan tertentu (dalam Had e-dompet MyMy) di mana anda tidak boleh melebihi sama ada secara harian, bulanan atau sebagainya. Kami selanjutnya boleh menolak sebarang Transaksi atau mengehadkan jumlah transaksi sama ada pada setiap transaksi atau secara agregat pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab.

10.4. Anda hendaklah menyemak Akaun MyMy anda secara kerap untuk memeriksa dan mengesahkan Baki Tersedia anda sebelum menggunakan Kad MyMy anda. Anda perlu sentiasa memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun MyMy anda untuk membayar setiap transaksi dan untuk menampung jumlah urus niaga pada Akaun MyMy anda, termasuk pembelian, transaksi berulang, pengeluaran tunai, fi dan caj lain. Jika amaun dalam akaun MyMy anda tidak mencukupi, transaksi anda akan ditolak dan sekiranya transaksi ditolak berulang kali, anda perlu membuat pengaturan sendiri untuk pembayaran dengan saudagar yang berulang. Jika anda belum membayar mana-mana fi (jika berkenaan), Kad MyMy anda tidak boleh digunakan dan kami akan berhak untuk menyekat, menggantung dan/atau menamatkan akaun MyMy anda.

10.5. Tanpa menjejaskan perkara di atas, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap keengganan mana-mana Saudagar atau anggota institusi Mastercard untuk mengiktiraf atau menerima Kad MyMy anda.

10.6. Semua transaksi yang dibuat menggunakan Kad MyMy anda hanya akan ditunjukkan dan dimasukkan ke Akaun MyMy anda selepas ia diserahkan oleh Saudagar masing-masing atau bank pemeroleh dan diproses oleh rangkaian pembayaran Mastercard kepada MyMy.

10.7. Harap maklum bahawa sebagai sebahagian daripada keperluan CDD dan proses pemantauan keselamatan kami, MyMy berhak untuk menyemak aktiviti Akaun MyMy anda dan sebarang Transaksi pada bila-bila masa untuk melindungi anda dan dana anda dan untuk memastikan kesahihan, keselamatan dan perlindungan Akaun MyMy anda daripada pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, aktiviti penipuan atau haram. Sebagai penyedia perkhidmatan kewangan, MyMy juga memainkan peranan penting dalam memerangi jenayah kewangan, pengubahan wang haram dan aktiviti pembiayaan keganasan. Sehubungan dengan itu, Undang-undang yang Terpakai memerlukan kami untuk mendapatkan, mengesahkan dan merekodkan maklumat peribadi dan persendirian tentang pelanggan kami dan untuk menjalankan semakan akaun secara berkala. Proses-proses ini selalunya termasuk langkah-langkah yang melibatkan penentuan dan pengesahan tambahan identiti, sumber dan arahan pembayaran atau pendanaan dan maklumat Transaksi lain yang mungkin memerlukan kami menghubungi anda selanjutnya untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Langkah ini mungkin mengakibatkan kelewatan dalam pemprosesan Transaksi. sehingga penentuan dan pengesahan tersebut selesai dengan memuaskan. Sekiranya Transaksi anda tertakluk kepada sebarang proses untuk penentuan dan/atau pengesahan tambahan (termasuk semakan pematuhan AML), Transaksi anda mungkin perlu menunggu sementara kami mengumpul dan mengesahkan sumber dana serta melengkapkan proses penentuan dan pengesahan.

10.8. Kami berhak untuk menolak daripada memproses Transaksi bagi individu tertentu, termasuk tanpa had, individu dari negara yang dikenakan sekatan atau berisiko tinggi, individu yang telah disenaraihitamkan oleh mana-mana institusi kewangan, bank berlesen atau pengeluar e-wang di Malaysia atau di luar negara, individu yang termasuk dalam senarai hitam dalaman kami dan sumber maklumat pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang berkaitan, serta senarai atau pangkalan data global yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan atau asing (termasuk tetapi tidak terhad kepada Bank Negara Malaysia), Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNSCR), Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), atau mereka yang dianggap sebagai Warganegara Yang Ditetapkan Khas (SDN), termasuk di bawah mana-mana senarai atau pangkalan data seperti yang disediakan atau disyorkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dan senarai lain yang mungkin dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh agensi kerajaan yang berkaitan. Kami juga mungkin menolak untuk memproses sebarang Transaksi bagi pihak individu yang mungkin terdapat pada mana-mana senarai orang yang terdedah kepada politik (PEP) atau ahli keluarga atau dianggap sebagai sekutu rapat PEP (RCA) tersebut.

10.9. Jika Kad MyMy digunakan dengan cara selain daripada yang dibenarkan oleh Terma ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang Malaysia, kami boleh, mengikut pilihan kami dan tanpa mengetepikan mana-mana hak kami, mengiktiraf transaksi dan mendebit atau mengkreditkan Kad MyMy dengan sewajarnya. Sebarang aktiviti pertaruhan dan/atau perjudian dalam talian adalah dilarang dan anda bersetuju bahawa kami tidak mempunyai tanggungjawab dan/atau kewajipan dengan anda untuk memantau dan menyekat penggunaan Kad MyMy bagi sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jika kami mendapati Kad MyMy anda telah digunakan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan, kami berhak untuk menggantung, menyekat dan/atau menamatkan penggunaan Kad MyMy dengan serta-merta tanpa notis awal kepada anda. Walau apa pun yang di atas, MyMy berhak untuk menyekat, menggantung atau menolak sebarang Transaksi mengikut budi bicara mutlaknya.

10.10. Kami berhak untuk menggantung, membatalkan dan/atau menyekat sebarang tambah nilai atau topup pada Kad MyMy anda yang kami dapati dan/atau yang kami telah dimaklumkan oleh mana-mana pihak ketiga (termasuk polis, Bank Negara Malaysia, Mastercard dan/atau institusi perbankan lain atau pihak lain yang berkaitan) atas sebab tidak teratur, mencurigakan, menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan, dan kami berhak untuk mengambil sebarang tindakan terhadap anda yang dianggap perlu untuk transaksi tersebut, termasuk menyekat, menggantung dan/atau menamatkan Kad MyMy dan akaun MyMy anda.

Aplikasi Mudah Alih MyMy

10.11. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk tetapan akaun MyMy peribadi sendiri, dan MyMy tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kerugian yang ditanggung atau dialami oleh anda akibat daripada sebarang tetapan atau maklumat peribadi yang ditetapkan atau dimasukkan oleh anda dalam Aplikasi Mudah Alih MyMy.

Kad MyMy

10.12. Kad MyMy anda adalah dan akan kekal sebagai hak milik kami sepanjang masa dan hendaklah diserahkan kepada kami serta-merta atas permintaan dan boleh diambil semula oleh kami pada bila-bila masa. Dengan memohon dan melanggan Kad MyMy dan/atau dengan menyimpan, menggunakan atau membenarkan penggunaan Kad MyMy, anda bersetuju dan berjanji::- (a) tidak akan menggunakan Kad MyMy untuk membeli barang-barang atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau menggunakannya untuk sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang dan/atau aktiviti penipuan; (b) untuk memberitahu kami dengan segera tentang kehilangan atau kecurian Kad MyMy; dan (c) untuk mematuhi dan hanya menggunakan Kad MyMy mengikut terma dan syarat Perjanjian ini sepenuhnya.

10.13. Jika anda gagal memaklumkan MyMy secara bertulis tentang sebarang kesilapan, percanggahan atau ketidaktepatan transaksi Kad MyMy anda dalam tempoh 14 hari dari tarikh e-penyata, anda mungkin kehilangan hak untuk mempertikaikan transaksi dan kemasukan debit ke Akaun MyMy anda berkaitan transaksi ini akan dianggap muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

10.14. Apabila anda menggunakan Kad MyMy untuk membuat transaksi dalam talian (melalui laman web dan portal internet) untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk transaksi yang dilakukan melalui penggunaan maklumat kad anda (seperti nombor kad MyMy, tarikh luput kad MyMy dan nombor CVV kad MyMy).

Perkhidmatan Akaun dan/atau Produk dan Perkhidmatan lain

10.15. Lebih daripada satu perkhidmatan, tawaran atau program mungkin terpakai pada Akaun MyMy anda pada masa yang sama. Kami mungkin dari semasa ke semasa juga memperkenalkan perkhidmatan, tawaran atau program baharu berhubung dengan penggunaan Kad MyMy anda termasuk tetapi tidak terhad kepada tawaran promosi, aktiviti atau kempen. Terma tambahan mungkin terpakai untuk Kad MyMy dari semasa ke semasa berkenaan perkhidmatan, tawaran, program, aktiviti atau kempen sedemikian. Kami akan memberitahu anda terma dan syarat (atau sebarang terma dan syarat tambahan) perkhidmatan, tawaran atau program semasa memperkenalkan perkhidmatan, tawaran atau program (jika ada). Terma dan syarat (atau terma dan syarat tambahan) perkhidmatan, tawaran dan program sedemikian mengikat anda seperti perkara yang sama terkandung di sini.

Peraduan, Acara Promosi dan/atau Kempen

10.16. Mana-mana individu yang memenuhi kriteria di bawah adalah layak untuk menyertai peraduan dan/atau kempen MyMy (“Peserta”):

• Pemastautin Malaysia

• Berumur 18 tahun dan ke atas

10.17. Individu berikut tidak layak untuk menyertai peraduan dan/atau kempen MyMy:

• Pekerja MyMy dan anggota keluarga terdekat mereka

• Anggota gabungan, agensi yang dilantik dan pembekal MyMy

10.18. Dengan menyertai mana-mana peraduan dan/atau kempen MyMy, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan peraturan peraduan dan/atau kempen dan T&S MyMy ini, dan menerima bahawa semua keputusan oleh MyMy adalah muktamad dan mengikat. MyMy berhak untuk menukar, meminda, menambah atau menghapuskan mana-mana peraturan peraduan dan/atau kempen pada bila-bila masa tanpa notis awal kepada Peserta dan Peserta bersetuju untuk terikat dengan perubahan tersebut.

10.19. MyMy tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pelupusan, kerosakan, kelambatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian perhubungan, kecurian atau kemusnahan, akses yang tidak dibenarkan, atau pindaan komunikasi pengguna atau ahli, atau apa-apa masalah atau kerosakan teknikal rangkaian atau talian telefon kami, sistem dalam talian komputer, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain disebabkan masalah teknikal atau kesesakan trafik pada internet dan/atau laman web.

10.20. MyMy boleh mengikut budi bicara mutlaknya melanjutkan atau menamatkan peraduan dan/atau tempoh kempen pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal kepada mana-mana pihak (“Tempoh Lanjutan”). Melainkan Tempoh Lanjutan diumumkan, sebarang penebusan yang diminta selepas tamat Tempoh Peraduan (disebabkan oleh apa juga sebab dan/atau apa juga yang timbul) akan ditolak. Sebarang penyertaan dalam Peraduan semasa Tempoh Lanjutan (jika ada) akan ditadbir oleh T&S ini yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

10.21. Peraduan dan/atau tatacara kemenangan kempen akan ditentukan oleh MyMy. MyMy berhak untuk meminda dan menukar tatacara kemenangan Peraduan mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa perlu memberikan apa-apa sebab sekalipun. MyMy berhak untuk menolak mana-mana Peserta yang gagal memenuhi syarat peraduan dan/atau kempen yang ditetapkan. Keputusan MyMy adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

10.22. MyMy, rakan kongsinya dan penajanya (jika ada) tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan kepada pemenang peraduan tidak diterima atau lewat disampaikan.

10.23. Sekiranya pemenang peraduan memilih untuk tidak menerima hadiah, mereka akan menolak semua hak, kepentingan dan tuntutan terhadap hadiah tersebut dan hadiah akan diuruskan mengikut budi bicara mutlak MyMy.

11. PENGGUNAAN TERLARANG

11.1. Pengguna secara khususnya dilarang daripada sebarang aktiviti yang melanggar Terma dan/atau mana-mana Terma pihak ketiga yang berkaitan. Pengguna tidak dibenarkan bertindak dalam apa juga cara yang melanggar undang-undang negara, serantau dan tempatan yang berkaitan dengan semua transaksi dalam talian. Pengguna terutamanya tidak boleh, melalui contoh dan tidak mengehadkan definisi dalam apa-apa cara, melainkan dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan tertakluk kepada kelulusan kami, menjalankan peraduan dalam talian, loteri, cabutan bertuah, skim piramid, aktiviti perjudian, pengambilan deposit atau sebarang bentuk aktiviti kewangan yang disekat menggunakan Perkhidmatan.

11.2. Anda dilarang sama sekali daripada menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penipuan, penyelewengan, pengubahan wang haram dan/atau pembiayaan keganasan.

11.3. Kategori ini tidak menyeluruh dan dibuat terutamanya sebagai ilustrasi. Sebarang penggunaan perkhidmatan untuk tujuan memudahkan, mengambil bahagian, atau bertindak berhubung dengan sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan gangguan perkhidmatan, perubahan dalam perkhidmatan, penyahaktifan akaun atau laporan kepada penguatkuasa undang-undang. Jika anda percaya, tidak tentu, atau mengesyaki bahawa Akaun MyMy anda sedang digunakan untuk salah satu tujuan di bawah (Penggunaan Terlarang), anda boleh hubungi Sokongan MyMy untuk penjelasan.

11.4. Penggunaan Terlarang, termasuk tetapi tidak terhad kepada, transaksi atau aktiviti yang berkaitan dengan:

(a) Skim Pelaburan : Menyokong skim piramid, main kutu, skim ponzi, pemasaran rangkaian, entiti pelaburan tidak berlesen, skim amal yang menipu, program pemasaran rujukan atau program pemasaran pelbagai peringkat;

(b) Penipuan: Penyediaan sebarang maklumat palsu, mengelirukan, tidak tepat atau memperdaya kepada MyMy, pengguna MyMy, atau pihak ketiga lain untuk keuntungan kewangan atau tujuan lain;

(c) Perjudian: Perjudian dalam talian, loteri, kasino dan perjudian tidak rasmi, operasi perjudian, pertaruhan sukan dan permainan peluang dan bentuk spekulasi lain;

(d) Institusi Kewangan dan Perniagaan Perkhidmatan Wang Tanpa Kebenaran: Penghantaran wang tidak berlesen, perkhidmatan kewangan tidak berlesen dan operasi kewangan tidak dikawal selia lain. Ini juga termasuk broker sekuriti, entiti pelaburan tidak berlesen, perkhidmatan tunai cek, agensi kutipan dan bon jaminan;

(e) Dadah: Dadah narkotik haram, peralatan mengambil dadah, dadah komersial dan bahan terkawal lain, dan bahan pengubah minda atau tubuh lain yang menimbulkan risiko kesihatan awam;

(f) Barang Curi: Barang curi termasuk barang digital dan maya, semua barang yang penjualnya tidak mempunyai hak milik yang jelas;

(g) Pelanggaran Hak Harta Intelek: Perkara yang melanggar atau menyalahi mana-mana hak harta intelek, termasuk tanda dagangan, hak cipta, privasi atau sebarang hak proprietari lain. Ini termasuk menjual atau memudahkan penjualan barang-barang tiruan atau tidak dibenarkan atau aktiviti yang berkaitan dengannya;

(h) Syarikat Kosong: Entiti tanpa tujuan perniagaan yang tulen atau direka bentuk untuk beroperasi bagi tujuan selain daripada yang mereka dakwa beroperasi di bawahnya adalah dilarang;

(i) Entiti Saham Pembawa: Pelanggan yang melakukan transaksi dengan, bagi pihak, atau berhubung dengan entiti di mana identiti pemilik benefisial tidak diketahui dan di mana pegangan pemilikan boleh diberi milik secara bebas adalah dilarang;

(j) Perkhidmatan dan Media Dewasa: Perkhidmatan yang melibatkan pelacuran, penjualan bahan lucah haram, dan bentuk pemerdagangan manusia;

(k) Entiti Berisiko Tinggi: Mana-mana individu, kumpulan atau entiti yang dianggap menimbulkan risiko yang sangat tinggi kepada MyMy, pelanggannya, atau pihak ketiga yang lain boleh dianggap berisiko tinggi yang tidak boleh diterima dan pengguna yang tidak dibenarkan;

(l) Keganasan: Perbuatan ganas terhadap diri sendiri atau orang lain, atau aktiviti atau perkara yang menggalakkan, mempromosikan, memudahkan atau mengarahkan orang lain tentang perkara yang sama;

(m) Pemaksaan: Ugutan, peras ugut atau usaha untuk mendorong pembayaran yang bukan perolehani;

(n) Pengubahan Wang Haram: semua bentuk pemprosesan hasil haram yang berasal daripada aktiviti haram;

(o) Keldai Akaun: membenarkan pihak ketiga mengendali dan/atau melaksanakan transaksi menggunakan Akaun anda untuk aktiviti haram;

(p) Penjualan Senjata: Penjualan senjata api dan senjata tertentu tanpa lesen.

11.5. Sekiranya penjualan ini berlaku, kami berhak pada bila-bila masa (tetapi tiada kewajipan) untuk mengalih keluar atau menolak untuk mengedarkan sebarang Kandungan pada Perkhidmatan, untuk menggantung atau menamatkan Pengguna, dan untuk mendapatkan semula nama pengguna tanpa sebarang liabiliti kepada kami.

11.6. Pengguna juga mengiktirafkan bahawa:

(a) Baik Pengguna mahupun, pada pengetahuan Pengguna, bahawa mana-mana dana, wang, dan/atau transaksi kewangan yang dibuat dan/atau diterima dengan menggunakan Perkhidmatan kami, tidak melanggar mana-mana aspek material mana-mana undang-undang tempatan yang berkaitan dengan pembiayaan keganasan, sekatan atau pengubahan wang haram (“Undang-undang AML-ATF”).

(b) Baik Pengguna mahupun, pada pengetahuan Pengguna, bahawa mereka sendiri, tidak (i) melakukan, mengancam atau berkomplot untuk melakukan atau menyokong aktiviti yang bertentangan dengan mana-mana Undang-undang AML-ATF (ii) dimiliki atau dikawal oleh, atau bertindak untuk atau bagi pihak, mana-mana orang yang melakukan, mengancam atau bersubahat untuk melakukan atau menyokong aktiviti yang bertentangan dengan mana-mana Undang-undang AML-ATF.

(c) Baik Pengguna mahupun, pada pengetahuan Pengguna, bahawa mereka sendiri, tidak (i) menjalankan sebarang perniagaan atau terlibat dalam membuat atau menerima apa-apa sumbangan dana, barang-barang atau perkhidmatan kepada atau untuk faedah mana-mana orang atau melalui orang yang dilarang di bawah Undang-undang AML-ATF, (ii) berurusan dalam, atau sebaliknya terlibat dalam sebarang transaksi yang berkaitan dengan, mana-mana harta atau kepentingan dalam harta yang disekat menurut Undang-undang AML-ATF atau (iii) terlibat dalam atau berkomplot untuk terlibat dalam sebarang transaksi yang lari atau mengelak, atau bertujuan untuk lari daripada atau mengelak, atau cuba melanggar, mana-mana larangan yang ditetapkan dalam mana-mana Undang-undang AML-ATF.

11.7. Akaun Berbilang. Akaun MyMy adalah peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Dengan menggunakan Perkhidmatan MyMy, anda bersetuju untuk tidak membuka lebih daripada satu Akaun MyMy, dan kami boleh, tanpa notis, menutup atau menggantung mana-mana atau semua Akaun MyMy Ahli yang telah, atau yang kami syak secara munasabah telah membuka berbilang Akaun MyMy.

11.8. Syarikat, mengikut budi bicara mutlak kami, berhak untuk membatalkan akses Pengguna kepada Perkhidmatan dan mengambil langkah-langkah yang perlu termasuk menghapuskan sebarang kandungan atau mengambil sebarang tindakan yang perlu, dan/atau melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan atas apa juga sebab sekalipun, termasuk jika ditemui atau terdapat sebab untuk mempercayai bahawa anda gagal mematuhi atau membuat gambaran yang salah berkaitan perenggan di atas atau mana-mana terma di sini.

12. AKAUN MYMY DAN KATA LALUAN

12.1. Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan untuk sebarang aktiviti atau tindakan menggunakan kata laluan anda. Kami menggalakkan anda menggunakan kata laluan yang “kukuh” (kata laluan yang menggunakan gabungan huruf besar dan kecil, nombor dan simbol) untuk akaun MyMy anda. Anda perlu menganggap maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkan maklumat ini kepada mana-mana pihak ketiga. Syarikat tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat daripada kegagalan anda untuk mematuhi perkara di atas.

12.2. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi bagi mana-mana dan semua ID, kata laluan, nombor pengenalan peribadi (PIN) atau sebarang kod lain yang anda gunakan untuk mengakses perkhidmatan MyMy. Anda bertanggungjawab untuk mengemaskinikan alamat e-mel dalam Profil Akaun MyMy anda.

12.3. Kami berhak untuk melumpuhkan sebarang kata laluan, sama ada dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika pada pendapat munasabah kami anda telah gagal untuk mematuhi mana-mana peruntukan Terma ini.

12.4. Jika anda tahu atau syak bahawa orang lain selain daripada diri anda mengetahui kata laluan anda, anda perlu segera memberitahu kami melalui pautan sokongan di bahagian bantuan dalam aplikasi MyMy atau support@my-my.com .

13. HAK HARTA INTELEK MYMY

13.1. Semua hak harta intelek yang berkuatkuasa berhubung dengan Perkhidmatan adalah milik Syarikat atau telah dilesenkan secara sah kepada Syarikat untuk digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan. Semua hak di bawah undang-undang yang terpakai dengan ini terpelihara. Anda tidak dibenarkan memuat naik, menyiarkan, menerbitkan, mengeluarkan semula, menghantar atau mengedarkan dalam apa-apa cara mana-mana komponen laman web MyMy itu sendiri atau mencipta karya terbitan berkenaan dengannya, kerana laman web MyMy dan aplikasi MyMy tersebut memiliki hak cipta dan/atau semua hak terpelihara di bawah undang-undang Malaysia.

13.2. Anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakan, mendedahkan, menerima pakai dan mengubah suai semua dan sebarang idea, konsep, pengetahuan, cadangan, syor, komen dan komunikasi dan maklumat lain yang anda berikan kepada kami (“Maklum Balas”) berkaitan dengan Perkhidmatan dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda tanpa sebarang bayaran kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan dan bersetuju untuk mengetepikan semua dan apa-apa hak dan tuntutan untuk sebarang balasan, fi, royalti, caj dan/atau bayaran lain berkaitan dengan penggunaan, pendedahan, penerimaan dan/atau pengubahsuaian mana-mana atau semua Maklum Balas anda oleh kami.

14. HAK PENGGUNA

Kandungan Oleh Pengguna Untuk Tujuan Pemasaran

14.1. Anda mengekalkan hak anda untuk sebarang kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparkan pada atau melalui Perkhidmatan. Dengan menyerahkan, menyiarkan atau memaparkan kandungan pada atau melalui Perkhidmatan, anda memberikan kami lesen di seluruh dunia, bukan eksklusif, bebas royalti (dengan hak lesen kecil) untuk menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan, menghantar, memaparkan dan mengedarkan Kandungan tersebut dalam mana-mana dan semua media atau kaedah pengedaran (diketahui sekarang atau dibangunkan kemudian).

14.2. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak untuk kami menyediakan, mempromosikan dan menambah baik Perkhidmatan dan untuk menjadikan kandungan yang diserahkan kepada atau melalui Perkhidmatan tersedia untuk syarikat, organisasi atau individu lain yang bekerjasama dengan kami untuk pensindiketan, penyiaran, pengedaran atau penerbitan kandungan sedemikian melalui media dan perkhidmatan lain, tertakluk kepada terma dan syarat kami untuk penggunaan kandungan tersebut.

14.3. Penggunaan tambahan sedemikian oleh kami atau syarikat, organisasi atau individu lain yang bekerjasama dengan kami boleh dibuat tanpa pampasan yang dibayar kepada anda berhubung dengan kandungan yang anda serahkan, siarkan, hantar atau sebaliknya sediakan melalui Perkhidmatan.

14.4. Kami mungkin mengubah atau menyesuaikan kandungan anda bagi menghantar, memaparkan atau mengedarkannya melalui rangkaian komputer dan pelbagai media dan/atau membuat perubahan pada kandungan anda sebagaimana yang perlu untuk mematuhi dan menyesuaikan kandungan tersebut kepada sebarang keperluan atau had mana-mana rangkaian, peranti , perkhidmatan atau media.

14.5. Anda bertanggungjawab terhadap penggunaan Perkhidmatan, untuk sebarang kandungan yang anda sediakan dan untuk sebarang akibat daripadanya, termasuk penggunaan kandungan anda oleh pengguna lain dan rakan kongsi pihak ketiga kami. Anda memahami bahawa kandungan anda mungkin disindiketkan, disiarkan, diedarkan atau diterbitkan oleh rakan kongsi kami dan jika anda tidak mempunyai hak untuk menyerahkan kandungan untuk kegunaan sedemikian, anda mungkin tertakluk kepada liabiliti. Kami tidak akan bertanggungjawab atau menanggung untuk sebarang penggunaan kandungan anda oleh kami menurut Terma ini. Anda menjelaskan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kebenaran yang diperlukan untuk memberikan hak yang diberikan di sini kepada mana-mana kandungan yang anda serahkan.

Penutupan Akaun MyMy

14.6. Sekiranya anda memutuskan untuk menamatkan akaun MyMy, anda boleh berbuat demikian melalui aplikasi atau menghubungi wakil khidmat pelanggan MyMy melalui e-mel. Hanya jika anda tidak mempunyai akses kepada peranti mudah alih dan/atau aplikasi, borang penutupan akaun akan dihantar kepada anda untuk diisi dengan butiran yang tepat dan sepadan dengan akaun MyMy.

14.7. Setelah borang penamatan akaun diserahkan, akaun MyMy akan ditamatkan serta-merta. Sebarang baki akan dikembalikan dalam masa 14 hari bekerja ke akaun bank individu pengguna MyMy. Sekiranya pemohon meninggal dunia, dana hanya akan diserahkan kepada waris setelah disahkan. Selepas penutupan berjaya, pengguna akan menerima e-mel pemberitahuan pemindahan dana yang berjaya.

Bayaran Balik

14.8. Wakil khidmat pelanggan (“CSR”) MyMy akan menerima dan menilai aduan anda. CSR akan mengumpulkan semua data, dokumen dan maklumat yang relevan berkaitan dengan aduan dan jika perlu, menghubungi anda untuk maklumat tambahan. CSR akan menyalurkan maklumat kepada pasukan yang berkaitan untuk penilaian.

14.9. Jika aduan anda didapati sah dan anda perlu dibayar balik, kami akan memproses bayaran balik ke dalam e-dompet MyMy anda. Anda akan menerima pemberitahuan e-mel bahawa bayaran balik telah diproses.

14.10. Jika bayaran balik tidak diluluskan, anda akan dimaklumkan melalui pemberitahuan e-mel dan jika anda ingin mempertikaikan keputusan tersebut, anda perlu menghubungi CSR MyMy. Pertikaian tersebut kemudiannya akan ditiketkan dan diselidiki dengan proses yang sewajarnya dan anda akan dimaklumkan melalui e-mel berkenaan keputusannya.

15. LIABILITI DAN WARANTI TERHAD

15.1. Sila baca bahagian ini dengan teliti kerana ia mengehadkan liabiliti Syarikat. Setiap subseksyen di bawah hanya terpakai sehingga tahap maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan penafian waranti tersirat atau had liabiliti dalam kontrak, maka kandungan bahagian ini mungkin tidak terpakai kepada anda. Semua Maklumat adalah untuk rujukan umum anda sahaja. Kami tidak menanggung sebarang tanggungjawab berkaitan maklumat tersebut.

15.2. Akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan kami adalah atas risiko anda sendiri dan disediakan "sebagaimana adanya," "sebagaimana tersedia." Perkhidmatan ini adalah untuk Pengguna sahaja dan Syarikat tidak membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa juga bentuk, tersurat atau tersirat, termasuk, tanpa had, sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk sebarang tujuan tertentu atau bukan pelanggaran.

15.3. KAMI, SYARIKAT INDUK KAMI, PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, PEKERJA SAMA, PEKERJA DAN PEMBEKAL MYMY ATAU SYARIKAT INDUK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA JUGA KEADAAN ATAS KERUGIAN ATAU SEBARANG KEROSAKAN KHAS, SAMPINGAN ATAU AKIBAT YANG TIMBUL ATAU BERHUBUNG DENGAN LAMAN WEB KAMI, PERKHIDMATAN MYMY, ATAU PERJANJIAN INI (WALAU BAGAIMANAPUN TIMBUL, TERMASUK KECUAIAN).

15.4. MyMy menolak sebarang liabiliti khususnya untuk sebarang kerugian yang diakibatkan perkara berikut, tetapi tidak terhad kepada yang tersebut:

a) Penggunaan aplikasi MyMy dan perkhidmatan MyMy, atau pergantungan ke atas perkhidmatan, atau kehilangan perkhidmatan akibat kelewatan, tiada penghantaran, penghantaran hilang atau gangguan perkhidmatan; dan

b) Kerosakan yang mungkin diakibatkan penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses, atau daripada kegagalan, pergantungan atau pengeluaran kesemuanya atau sebahagian daripada aplikasi MyMy dan perkhidmatan MyMy pada bila-bila masa, termasuk sebarang kos, kehilangan keuntungan atau kerugian turutan.

15.5. Semua terma, syarat dan jaminan yang mungkin dinyatakan dalam Terma dan Syarat MyMy atau selainnya yang termasuk, adalah dengan jelasnya dan nyata ditolak tuntutan sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

15.6. MyMy sentiasa berusaha untuk melindungi kesulitan komunikasi anda. Walaubagaimanapun, anda harus sedar bahawa ada kemungkinan komunikasi anda dipintas secara tidak sah atau diakses oleh seseorang selain daripada penerima yang ditujukan, akibat sebab-sebab diluar kawalan kami. Contohnya, komunikasi anda mungkin melalui rangkaian yang dikendalikan oleh pihak ketiga, dimana kami tidak mempunyai kawalan. Internet bukanlah tempat yang selamat. Program atau kandungan yang tidak disenangi mungkin dimuat turun tanpa pengetahuan anda yang memberikan orang yang tidak dibenarkan akses kepada telefon bimbit anda. Program tersebut mengkin menjalankan tindakan aksi-aksi yang anda tidak membenarkan, dan kemungkinannya tanpa pengetahuan anda.

15.7. Kami tidak menjamin atau menanggung sebarang tanggungjawab bahawa:

(a) maklumat disediakan dalam Perkhidmatan kami adalah tepat, mencukupi, terkini atau boleh dipercayai, atau boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain untuk rujukan am;

(b) maklumat yang disediakan dalam Perkhidmatan kami bebas daripada kecacatan, ralat, ketinggalan, virus atau apa-apa yang boleh mengubah, memadam, menambah atau merosakkan perisian, data atau peralatan anda;

(c) mesej yang dihantar melalui internet termasuk yang berkaitan dengan perkhidmatan akan bebas daripada pemintasan, kerosakan, ralat, kelewatan atau kehilangan;

(d) bahawa Perkhidmatan kami tidak terdedah kepada sebarang penipuan, kelakuan tidak jujur, pengubahan wang haram atau aktiviti menyalahi undang-undang mana-mana Pengguna atau pihak ketiga termasuk, tanpa mengehadkan kepada pelanggaran keselamatan, penggodaman atau sebarang akses tanpa kebenaran;

(e) akses kepada Perkhidmatan kami akan tersedia atau tidak terganggu;

(f) penggunaan Perkhidmatan kami akan mencapai sebarang hasil tertentu; dan/atau

(g) kecacatan dalam Perkhidmatan kami akan diperbetulkan.

15.8. Tanpa mengehadkan keluasan makna yang disebutkan di atas, MyMy tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang lain untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit, termasuk sebarang kerugian perniagaan, keuntungan, muhibah atau reputasi yang timbul daripada sebarang penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, maklumat atau perkhidmatan, walaupun jika MyMy telah dinasihatkan tentang kemungkinan kehilangan atau kerosakan tersebut.

15.9. Anda akan melaksanakan dan bergantung semata-mata pada kemahiran dan pertimbangan anda sendiri dalam penggunaan dan tafsiran maklumat dan penggunaan perkhidmatan. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa penggunaan maklumat dan Perkhidmatan mematuhi semua keperluan undang-undang yang berkenaan.

15.10. Tanpa menjejaskan perkara di atas, jika penggunaan Perkhidmatan tidak berjalan dengan memuaskan dan/atau jika berkenaan, anda tidak menerima maklum balas yang sesuai untuk penggunaan tersebut daripada kami, seperti yang dinyatakan dalam Terma ini atau sebaliknya, anda dinasihatkan untuk menghubungi kami di support@my-my.com. Ketiadaan maklum balas tidak boleh dianggap sebagai penerimaan atau penepian.

15.11. Had liabiliti yang terkandung dalam Terma ini akan digunakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

16. TANGGUNG RUGI

16.1. Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan membebaskan kami daripada dan terhadap semua liabiliti, ganti rugi, tuntutan, tindakan, kos dan perbelanjaan (termasuk fi guaman), berkaitan dengan atau timbul daripada maklumat yang anda serahkan, siarkan, hantar atau sediakan melalui Perkhidmatan, daripada pelanggaran mana-mana Terma ini, penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan/atau yang berkaitan dengannya.

17. KANDUNGAN DI PLATFORM MEDIA SOSIAL MYMY

17.1. Semua Kandungan, sama ada disiarkan secara terbuka atau dihantar secara peribadi, adalah tanggungjawab sepenuhnya orang yang menghasilkan kandungan tersebut.

17.2. Anda menjamin bahawa sebarang sumbangan sedemikian mematuhi piawaian tersebut, dan anda akan bertanggungjawab kepada kami dan menanggung rugi kami atas sebarang pelanggaran waranti tersebut dan anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran waranti anda.

17.3. Kami berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa sebarang kandungan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke laman media sosial kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak privasi mereka. Kami tidak akan bertanggungjawab, atau bertanggung kepada mana-mana pihak ketiga, bagi kandungan atau ketepatan mana-mana kandungan yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pengguna lain laman media sosial kami.

17.4. Pandangan yang dinyatakan oleh Pengguna lain di laman media sosial kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami. Kami mengekalkan hak untuk mengalih keluar sebarang siaran yang anda buat di laman media sosial kami jika, pada pendapat kami, siaran anda tidak mematuhi piawaian kandungan kami. Kami tidak mengendors, menyokong, mewakili atau menjamin kesempurnaan, kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana kandungan atau komunikasi yang disiarkan melalui Perkhidmatan atau menyokong sebarang pendapat yang dinyatakan melalui Perkhidmatan. Anda memahami bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin terdedah kepada kandungan yang mungkin menyinggung perasaan, berbahaya, tidak tepat atau sebaliknya tidak sesuai, atau dalam sesetengah kes, penyiaran yang telah dilabelkan secara salah atau sebaliknya memperdayakan. Dalam apa juga keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa juga cara bagi sebarang kandungan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan atau ketinggalan mana-mana kandungan, atau sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa juga bentuk yang ditanggung akibat penggunaan mana-mana kandungan yang disiarkan, dihantar melalui e-mel, dihantar atau sebaliknya disediakan melalui Perkhidmatan atau siaran di tempat lain.

17.5. Kami mungkin tidak memantau atau mengawal kandungan yang disiarkan melalui laman media sosial dan kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas kandungan tersebut. Sebarang penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan atau bahan yang disiarkan melalui Perkhidmatan atau yang anda peroleh melalui Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri.

18. DASAR HAK CIPTA KANDUNGAN

18.1. Kami menghormati hak harta intelek orang lain dan mengharapkan Pengguna Perkhidmatan melakukan perkara yang sama. Kami akan membalas notis dakwaan pelanggaran hak cipta yang mematuhi undang-undang yang terpakai dan diberikan secara wajar kepada kami. Jika anda percaya bahawa kandungan anda telah disalin dengan cara yang melanggar hak cipta, sila berikan kami maklumat berikut: (i) tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka; (ii) identiti karya yang didakwa telah dilanggar hak cipta; (iii) identiti bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dialih keluar atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup untuk membolehkan kami menemui bahan tersebut; (iv) maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda; (v) pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan dalam cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang; dan (vi) pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

18.2. Kami berhak untuk mengalih keluar kandungan yang didakwa melanggar tanpa notis awal, mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa liabiliti kepada anda. Dalam keadaan yang wajar, kami juga akan menamatkan akaun MyMy pengguna jika pengguna bertekad untuk menjadi pelanggar berulang. Alamat kami untuk notis dakwaan pelanggaran hak cipta yang muncul pada Perkhidmatan ialah support@my-my.com.

19. PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

19.1. Kami mungkin enggan, menolak dan membatalkan permohonan oleh mana-mana pelanggan yang telah disenaraihitamkan oleh kami, Bank Negara Malaysia (atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain), agensi pelaporan kredit dan/atau rangkaian pembayaran kad yang berkaitan.

19.2. Kami berhak pada setiap masa (tetapi tiada kewajipan) untuk mengalih keluar atau menolak untuk mengedarkan sebarang kandungan pada Perkhidmatan, menggantung atau menamatkan pengguna, dan menuntut semula nama pengguna tanpa sebarang liabiliti kepada kami. Kami juga berhak untuk mengakses, membaca, memelihara dan mendedahkan sebarang maklumat sebagaimana yang kami percaya secara munasabah yang perlu untuk (i) memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang terpakai, (ii) menguatkuasakan Terma, termasuk penyiasatan potensi pelanggaran yang terkandung di sini, (iii) mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani penipuan, pengubahan wang haram, aktiviti haram, isu keselamatan atau teknikal, (iv) membalas permintaan sokongan pengguna, atau (v) melindungi hak, harta atau keselamatan Syarikat, penggunanya dan orang ramai.

19.3. MyMy berhak untuk menolak daripada memproses, atau membatalkan atau membalikkan sebarang transaksi, walaupun selepas dana didebitkan daripada akaun MyMy anda, jika MyMy mengesyaki transaksi melibatkan (atau berisiko tinggi untuk terlibat dalam) pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, penipuan atau apa-apa jenis jenayah kewangan yang lain; sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah, atau perintah kerajaan yang lain; jika MyMy secara munasabah mengesyaki bahawa transaksi itu adalah salah; atau jika MyMy mengesyaki transaksi berkaitan dengan Penggunaan Terlarang, seperti yang dinyatakan di bawah. Dalam keadaan sedemikian, MyMy akan membalikkan transaksi.

19.4. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan kami selamat atau bebas daripada pepijat atau virus. Anda bertanggungjawab mengatur teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses laman web MyMy kami. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

19.5. Anda tidak boleh melakukan mana-mana perkara berikut semasa mengakses atau menggunakan Perkhidmatan: (i) mengakses, merosak atau menggunakan bahagian bukan awam Perkhidmatan, sistem komputer kami atau sistem penghantaran teknikal pembekal kami; (ii) menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian atau melanggar atau memintas sebarang langkah keselamatan atau pengesahan; (iii) mengakses atau mencari atau cuba mengakses atau mencari Perkhidmatan melalui sebarang cara (automatik atau sebaliknya) selain melalui antara muka terbitan kami yang tersedia pada masa ini yang kami sediakan (dan hanya menurut terma dan syarat tersebut), (mengikis Perkhidmatan tanpa kebenaran kami terlebih dahulu secara jelas dilarang); (iv) memalsukan mana-mana pengepala paket TCP/IP atau mana-mana bahagian maklumat pengepala dalam mana-mana e-mel atau siaran, atau dalam apa-apa cara menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar maklumat identiti sumber yang diubah, mengelirukan atau palsu; atau (v) mengganggu atau menggendalakan, (atau cuba berbuat demikian), akses mana-mana pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, menghantar virus, trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau memudaratkan teknologi, membebankan, membanjiri, menghantar spam, mengebom mel Perkhidmatan, atau dengan menskrip penciptaan Kandungan dengan cara yang mengganggu atau mewujudkan beban yang tidak wajar pada Perkhidmatan.

19.6. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami akan dihentikan serta-merta.

20. PAUTAN KEPADA KAMI

20.1. Anda boleh paut ke Perkhidmatan kami dengan syarat anda berbuat demikian secara wajar dan sah, dengan tidak merosakkan reputasi kami atau ambil kesempatan daripadanya. Anda tidak boleh membuat pautan yang mencadangkan apa-apa bentuk perkaitan, kelulusan atau sokongan di pihak kami di mana tiada satu pun wujud. Anda tidak boleh membuat pautan kepada Perkhidmatan kami melalui mana-mana tapak web yang bukan milik anda. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran pautan tanpa notis.

21. PAUTAN DAN SUMBER PIHAK KETIGA DI LAMAN WEB MYMY

21.1. Pautan daripada Perkhidmatan mungkin membawa anda ke tapak atau perkhidmatan lain dan anda mengakui dan bersetuju bahawa Kami tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan atau ketersediaan sebarang Maklumat yang disediakan oleh perkhidmatan dan tapak web pihak ketiga.

21.2. Perkhidmatan mungkin termasuk iklan, yang mungkin disasarkan kepada kandungan atau maklumat tentang Perkhidmatan, pertanyaan yang dibuat melalui Perkhidmatan, atau maklumat lain. Jenis dan tahap pengiklanan MyMy tentang Perkhidmatan adalah tertakluk kepada perubahan. Sebagai pertimbangan untuk kami memberikan anda akses dan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Syarikat dan penyedia serta rakan kongsi pihak ketiganya boleh meletakkan iklan sedemikian pada Perkhidmatan atau berkaitan dengan paparan kandungan atau maklumat daripada Perkhidmatan sama ada yang dihantar oleh anda atau orang lain.

21.3. Pautan ke laman web dan perkhidmatan lain tidak membentuk sokongan kami terhadap laman web atau perkhidmatan tersebut, atau Maklumat, produk, pengiklanan atau bahan lain yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.

21.4. Syarikat berhak pada setiap masa mengikut budi bicara mutlaknya (tetapi tiada kewajipan) untuk mengalih keluar atau enggan memaparkan atau menyiarkan pautan pihak ketiga yang diterbitkan, dikongsi dan/atau dibuat pada Perkhidmatan kami, tanpa sebarang notis awal atau tanpa sebarang liabiliti terhadap kami.

22. PERTIKAIAN DENGAN MYMY

22.1. Menanggung Rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan melepaskan MyMy, syarikat induknya, pegawai, pengarah, ejen, usaha sama dan pekerja daripada sebarang tuntutan atau permintaan (termasuk fi peguam) yang timbul daripada pelanggaran Perjanjian ini atau penggunaan perkhidmatan MyMy oleh anda.

22.2. Jika anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih pengguna, anda melepaskan MyMy (dan syarikat induk kami, pegawai, pengarah, ejen, usaha sama, pekerja dan pembekal kami) daripada sebarang dan semua tuntutan, permintaan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) dalam setiap jenis dan bentuk yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan pertikaian tersebut. Sebagai tambahan, pelepasan ini meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau disyaki oleh pemiutang yang wujud dan memihak kepadanya pada masa melaksanakan pelepasan, yang jika tidak diketahui pasti menjejaskan penyelesaian dengan penghutang secara material.

22.3. Jika anda merasakan bahawa kami telah membuat kesilapan, sila e-mel kami di support@my-my.com. Dalam surat-menyurat anda, anda perlu memberi kami maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti anda, akaun MyMy anda dan transaksi yang mana anda percaya ralat telah berlaku. Anda perlu menghubungi kami dalam masa 14 hari selepas transaksi berlaku. Dalam tempoh 90 hari selepas menerima permintaan anda, kami mesti sama ada membetulkan ralat atau menerangkan kepada anda sebab mengapa kami percaya bahawa transaksi itu adalah betul.

22.4. Anda bersetuju bahawa sebarang tuntutan anda yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan hubungan anda dengan MyMy mesti difailkan dalam masa setahun selepas tuntutan tersebut timbul; jika tidak, tuntutan anda disekat selama-lamanya.

22.5. Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan MyMy, sila rujuk pertikaian anda kepada Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OFS) dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan kami. Prosedur untuk mengemukakan pertikaian kepada OFS disediakan dalam risalah yang dilampirkan tentang "Penyelesaian Pertikaian Kewangan".

22.6. Ombudsman Perkhidmatan Kewangan ialah organisasi bukan untung dan berfungsi sebagai saluran penyelesaian pertikaian alternatif untuk menyelesaikan pertikaian antara Ahli mereka yang merupakan penyedia perkhidmatan kewangan (FSP), yang dilesenkan atau diluluskan oleh BNM dan pengguna kewangan.

Hubungi Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan di 03-2272 2811

atau

E-mel ke : enquiry@ofs.org.my

Level 14, Main Block

Menara Takaful Malaysia

No. 4, Jalan Sultan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur

23. PEMUTUSAN

23.1. Kepenyalahan undang-undang, ketaksahan atau kegagalan penguatkuasaan mana-mana peruntukan Terma ini di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa tidak akan menjejaskan kesahan, kesahihan atau penguatkuasaan di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa lain mahupun kesahan, kesahihan atau penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain.

24. FORCE MAJEURE

24.1. Syarikat TIDAK bertanggungjawab terhadap Pengguna atas kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini akibat daripada sebarang bencana alam, banjir, kebakaran, peperangan, rusuhan, pandemik, kekecohan awam, malapetaka semula jadi, mogok, tindakan kerajaan, perubahan undang-undang, atau sebarang peristiwa penyeliaan dalam apa juga bentuk di luar kawalan munasabah Syarikat.

25. BERBILANG PENGGUNA

25.1. Jika terdapat dua atau lebih orang yang mematuhi Terma ini sebagai pengguna, liabiliti mereka di bawah terma ini adalah bersama dan berasingan dan hak mereka adalah bersama

26. PENEPIAN

26.1. Kegagalan atau kelewatan oleh satu pihak untuk melaksanakan apa-apa hak atau remedi yang diperuntukkan di bawah perjanjian ini atau oleh undang-undang tidak boleh menjadi penepian terhadap hak atau remedi itu atau mana-mana hak atau remedi lain, dan juga tidak menghalang atau menyekat pelaksanaan selanjutnya hak atau remedi tersebut atau mana-mana hak atau remedi lain. Pelaksanaan satu atau sebahagian daripada hak atau remedi itu tidak boleh menghalang atau menyekat pelaksanaan selanjutnya hak dan remedi itu atau mana-mana hak atau remedi yang lain.

27. PENAMATAN

27.1. Terma akan terus terpakai sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau kami seperti berikut:

27.2. Anda boleh menamatkan perjanjian anda dengan kami pada bila-bila masa atas sebarang sebab dengan menyahaktifkan akaun MyMy anda dan menghentikan penggunaan Perkhidmatan anda dengan menghantar e-mel kepada support@my-my.com .

27.3. Kami mungkin menggantung atau menamatkan akaun MyMy anda atau berhenti memberikan anda semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa atas sebarang sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jika kami percaya secara munasabah: (i) anda telah melanggar Terma ini atau (ii) anda menimbulkan risiko atau kemungkinan pendedahan undang-undang terhadap kami; atau (iii) penyediaan Perkhidmatan kami kepada anda tidak lagi berdaya maju secara komersial. Kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda melalui alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun MyMy anda atau apabila anda cuba mengakses akaun MyMy anda pada masa berikutnya.

27.4. Dalam semua kes sedemikian, mana-mana peruntukan Terma ini yang secara nyata atau secara tersirat bertujuan untuk atau terus berkuat kuasa pada atau selepas penamatan perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

27.5. Tiada apa-apa dalam bahagian ini akan menjejaskan hak kami untuk menukar, mengehadkan atau menghentikan peruntukan Perkhidmatan tanpa notis awal.

28. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR DAN BIDANG KUASA

28.1. Terma ini akan ditadbir mengikut undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

29. BAHASA

28.1. Draf perjanjian ini adalah dalam Bahasa Inggeris. Jika perjanjian ini diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

30. KOMUNIKASI

Alamat Surat-menyurat Kami:

MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.

Unit 32-13A, Q Sentral, 2A,

Jalan Stesen Sentral 2,

50470, Kuala Lumpur, Malaysia.

E-mel: support@my-my.com

Perkhidmatan dan/atau Pemberitahuan

Anda dengan ini bersetuju bahawa untuk penyampaian sebarang dokumen undang-undang, pemberitahuan atau pernyataan di bawah ini atau jika sebarang tindakan dimulakan di mahkamah di Malaysia berkenaan dengan Perjanjian ini, proses undang-undang dan dokumen lain boleh disampaikan dengan menghantar dokumen tersebut kepada anda (melalui pos) di alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod kami dan penyampaian sedemikian hendaklah pada hari ke-5 selepas pengeposan, dan akan dianggap sebagai penyampaian yang baik dan mencukupi bagi proses atau dokumen tersebut. Sebarang notis atau dokumen lain yang akan diberikan di bawah Perjanjian ini dan semua komunikasi lain oleh anda kepada kami berkenaan dengan sebarang proses undang-undang hendaklah secara bertulis dan boleh diberikan atau dihantar melalui tangan, atau pos berdaftar kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah:–

MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.

Unit 32-13A, Q Sentral, 2A,

Jalan Stesen Sentral 2,

50470, Kuala Lumpur, Malaysia.

(Untuk perhatian: Bahagian Undang-undang)

Bank Negara Malaysia

Anda juga boleh menghubungi Bank Negara Malaysia melalui bnmtelelink@bnm.gov.my jika ada sebarang aduan (yang kami mungkin telah atau tidak menjawab).

Last Updated/Effective Date: 2nd August 2021

No portion of this service may be reproduced in any form, or by any means, without prior written permission from MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd

Welcome to MyMy!
MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd (“MyMy”) is a private limited company registered in Malaysia and its parents, subsidiaries, affiliates, related companies, officers, directors, employees, agents, representatives, partners, and/or licensors (the “Company” or “We/Our/Us”) provides its products and services through it’s an electronic wallet (“Purpose”), subject to the following Terms (the “Terms”) stated herein.

MyMy is authorised to issue e-money by Bank Negara Malaysia (BNM) under the Financial Services Act 2013 (758), the official laws and regulations for e-Wallets in Malaysia. 

This Agreement governs your use of all MyMy Services. Using the MyMy Services means that you must accept all the terms and conditions contained in this Agreement and the Privacy Policy. You should read all these terms carefully.

1. ACCEPTANCE OF TERMS

Please read the Terms and Conditions (“T&C”,”Agreement”) set forth below, as they apply to your access and use of our Services, and any information, text, graphics, photos or other materials uploaded, downloaded or appearing on the Services (collectively referred to as the “Content”). Your access to and use of the Services signifies your acceptance of these Terms and you agree to be bound by them, any and all other applicable terms referenced herein as well as all applicable laws.

2. OTHER APPLICABLE TERMS

2.1
These Terms refer to the additional terms in our Privacy Policy and any other terms published on our Services, which also apply to your use of our Services.

2.2
Our Privacy Policy sets out the terms on which we process any personal data we collect from you, or that you provide to us. By using our Services, you consent to such processing, and you warrant that all data provided by you is accurate. You understand that through your use of the Services you consent to the collection and use (as set forth in the Privacy Policy) of this information, including the transfer of this information both within and outside of Malaysia and any other country/market that we provide our Services currently and/or any other country/market, which we may provide our Services in the future, for storage, processing and use by us. As part of providing you the Services, we may need to provide you with certain communications, such as service announcements and administrative messages. These communications are considered part of the Services and your account, which you may not be able to opt-out from receiving.

View MyMy’s Privacy Policy here.

2.3
The MyMy Card comes with a Card Limit approved by us for you and is subject to the requisite Customer Due Diligence (CDD) and Know-Your-Customer (KYC) verification and approval by us from time to time. MyMy reserves the absolute discretion to vary, reduce and/or increase your Card Limit without any prior notice or compensation.

2.4
CDD is a mandatory requirement under the Applicable Laws for any party that applies for the Card. Accordingly, in addition to the information MyMy collects from you at the point of the Account application and registration for your Card, usage of the Card may require you to provide MyMy with additional information and/or documentation before we can approve your application or before you can conduct any Transactions.

2.5
Such additional information may include information or documentation that will enable us to verify or re-verify your identity, including but not limited to your payment or funding sources, Visa or Employment Pass (if you are a foreigner) and so on. We may verify or re-verify your identity via electronic know-your-customer (e-KYC) processes. Where required, we may also obtain information about you from other sources whether directly or through public and private third parties (including credit reporting agencies), in order to verify your identity, your credit history (where required) and to ascertain the accuracy of information provided by you. We are also required under the Applicable Laws to screen all individuals who use or intend to use the Card against our own internal lists and the relevant money laundering and terrorism financing information sources, as well as global lists or databases provided by local or foreign authorities for the purposes of determining if there are any money laundering or terrorism financing risks in relation to the such individuals.


3. CHANGE OF TERMS

3.1
In order to remain viable and competitive, the Services that we provide are always evolving. As such, unless specified otherwise the terms, form, and nature of the Services that we provide may change from time to time at our sole discretion and without prior notice to you, including the right to create limits on use of any Services and/or storage.

3.2
We make no representations, warranties or guarantees, whether expressed or implied, that our Services or any content on our site is accurate, complete, up-to-date or free from errors or omissions. If you do not agree to any of the terms set forth in this Agreement, or any subsequent modification to the Agreement, you may not access or use any of the MyMy Services.

3.3
We may also at, our sole and absolute discretion, at any time vary, revise, change, amend, withdraw, substitute, or remove any of the terms and conditions governing herewith  the use of the Card, as well as other applicable terms and conditions in relation to our Services at our sole discretion and without the need for prior notice. Any such amendment shall be effective twenty-one (21) days after the revised terms have been posted on the MyMy website. Any changes and amendments and/or variation shall take effect immediately. You are responsible to ensure that you keep yourself updated with our latest applicable Terms. By continuing to use our Services, you hereby signify your acceptance to the Terms applicable as may be introduced from time to time.

4. DEFINITIONS

In this Terms, the following expressions shall have the following meanings, unless specified otherwise:

Agreement”, “Cardholder Agreement”, “Terms” or “Terms and Conditions” means this User Terms and Conditions;

Applicable Laws” means the applicable laws governing the provision of e-money and the issuance and/or use of MyMy’s Services including but not limited to the Financial Services Act 2013 (FSA), the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLATFA), Guidelines on Electronic Money issued by Bank Negara Malaysia (BNM) and all other applicable laws governing the issuance, provision and use of our Service, e-money and the MyMy Card; 

ATM withdrawals”, “ATM Transactions” or “Cash withdrawals” means transactions referring to the withdrawal of cash from the MyMy Card, whether via Automated Teller Machines and/or other over-the-counter channels as may be made available by MyMy from time to time; 

Auto Top-up” means the App's automated feature and function that allows you to enable your source of payment to be charged automatically in order to top-up your Card for a predetermined reload amount at predetermined intervals or whenever your Available Balance falls below a minimum amount determined by us or preferred by you;

Available Balance” means the actual funds available for use on your Account at any time;

App”, “MyMy App” or “Mobile App” means MyMy's mobile application software that runs on a mobile device which enables you to register and apply for the Services, as well as activate, access, set, and edit your account, including, but not limited to, basic account settings, personal information, notification preferences, optional subscription services, display available balances and transactions details, freeze lock your Card, move funds from one e-wallet and/or Card to another e-wallet and/or Card, communicate with our customer service representative (CSR) and such other features and functions that may be developed, introduced and/or disables by MyMy from time to time at our sole discretion;

Card” or “MyMy Card” means the prepaid payment card in its physical form with functionalities as made available and issued by MyMy per this Agreement (and any replacement, or renewal thereof) which may include Contactless Payments; 

Card Account” or “Account” means MyMy has assigned, managed, and administered your Card account in regard to your MyMy Card;

Card Limit” or “Purse Limit” means the maximum permissible limit and amount of money that can be topped up to your Card at any time and held in your Card Account for use as may be determined and varied by MyMy from time to time;

Card Transactions” means any retailer or online purchases (including ATM withdrawals) performed with or on the Card are referred to as transactions;  

Contactless Reader” means the point-of-sale reader device upon which the MyMy Card can be used to transact Contactless Transactions by tapping or waving the MyMy Card against it;

Contactless Payments” refers to payments for the purchase of goods and/or services that are successfully completed and billed to the Cardholder's Card Account by tapping or waving the MyMy Card on the applicable Contactless Reader, and where the said purchases have been picked up or posted on MyMy's systems; 

E-money” means the electronic money associated with your Card, a scheme for the issuance of electronic money as a designated payment instrument under the provisions of the Financial Services Act 2013;

E-Wallet” a wallet that stores E-Money.  It is a wallet that is linked to a MyMy Customer’s identifying information. Functionalities include, but are not limited to, transfer of funds, payments of goods and services, and balance inquiry.

ID documents” means your personal identification documents that we may request from you from time to time;

Issuer”, “MyMy”, “we”, “us” and “our” means MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd, the issuer of the Card or anyone we assign our rights to;

Merchant” means a retailer, or any other person, or corporation that accepts MyMy Card as mode of payment which is made available  by us from time to time;

Prohibited Use” is described in Clause 11 of this Terms;

Source of Payment” is where you would add, record, or link payment or funding sources to MyMy to top-up your Card via the Automated Top-up feature in the App, such as credit cards, debit cards, or other methods as may be made available from time to time;

Top-Up Channels” implies any reload channels (as designated or approved by MyMy) through which you can top up the Card for the first time and/or make future top-ups;

Transactions” means all transactions made with the e-wallet and/or Card, including but not limited to e-commerce, retail and other transactions including ATM withdrawals, reload transactions, and others;

Website”, “Web Portal” or the “Site” means the MyMy e-wallet and Card’s website hosted by MyMy and a Mobile App that serves as the interface between the account holder and the MyMy Account;

Services” means the services and platform we provide on our various Websites, webpages, App, Web Portal APIs, email notifications, applications buttons and/or widgets as made available from time to time, such services may include but is not limited to ATM withdrawals, E-Wallet, Transactions, Top-Up Channels, Contactless Payment and/or other services made available or disabled from time to time;

User” “You”, “your”, “yours” or “customer” means you, the user of our Services, Account holder, Card holder and/or otherwise controlling a MyMy Account, who has accepted the Terms herein by using and/or registering to the Services. 

5. OUR RELATIONSHIP WITH YOU

5.1
MyMy helps you make payments to and accept payments from third parties. MyMy also provides an e-wallet service where you can store your local currencies and/or other currencies as may be made available from time to time.

5.2
MyMy is an independent contractor for all purposes. MyMy does not have control of, or liability for, the products or services that are paid for with MyMy’s services. We do not guarantee the identity of any user or other party or ensure that a buyer will complete a transaction. MyMy is not a money transmitter. 

5.3
Protecting your privacy is very important to MyMy. Please review our Privacy Policy in order to better understand our commitment to maintaining your privacy, as well as our use and disclosure of your information.

5.4
Privacy of Others:
If you receive information about another user through MyMy’s services, you must keep the information confidential and only use it in connection with MyMy’s services. You may not disclose or distribute a user’s information to a third party or use the information for marketing purposes unless you receive the user’s express consent to do so. You may not send unsolicited email to a user through MyMy.

“MyMy” and all logos, trademarks, service marks and/or such other intellectual property related to MyMy services are either trademarks, property or registered marks of MyMy or its licensors.

5.5
You agree that MyMy, via our App and/or Web Portal may provide you communications about your Account and MyMy services electronically. Please be advised that MyMy will send in-app notifications to notify you on transactions conducted and MyMy will only send you an SMS when you sign up.

5.6
Notices to MyMy. We prefer receiving notices to MyMy electronically through our customer support system (in-app message in the Help section of the Mobile App) for any queries or issues you may have regarding the products and/or services or to lodge any complaints with respect to the products and/or services. Alternatively, you may contact our customer service representative via the contact details stated in the App and website. Paper notifications can also be sent to MyMy. Refer to our contact page for our mailing address.

5.7
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

6. ELIGIBILITY

6.1
You are NOT eligible to use the Services without consent if you are under 18 years of age or any other age which the law does not allow you to enter into a legally binding contract in the jurisdiction you are from. If you are between the ages of 13 and 17, you can use the Services with the consent and supervision of your parent and/or legal guardian who is at least 18 years old, provided that your parent and/or legal guardian also agrees to be bound by these Terms and agrees to be responsible for your use of the Services. The minor who has a parent and/or legal guardian’s permission will have to perform the necessary onboarding process where the customer due diligence process applies to both minor and parent and/or legal guardian, together with a consent form that is to be filled out and submitted to MyMy by the parent and/or legal guardian.

6.2
You are not eligible to use the Services if you have previously been suspended from using the Services for any reason and we have not explicitly authorized you to resume using the Services. We reserve the right to refuse use of the Services to anyone and to reject, cancel, interrupt, remove or suspend a User at any time for any reason without liability

7. ACCESSING OUR SERVICES

7.1
We will use commercially reasonable efforts to make our Services available to our Users without any interruption. However, as our Services are also dependent on other third party service providers (including but not limited to web service providers), we do not guarantee that our Services, or any content, will always be available or be uninterrupted, especially when our third party service provider is the cause of the interruption. As such, we will not be liable to you if for any reason our Services are unavailable at any time or for any period. Unless specified or agreed otherwise, we also reserve the right to suspend, withdraw, discontinue or change any part of our Services without prior notice.

7.2
MyMy will make reasonable efforts to ensure that requests for cash in to and/or cash outs  from your MyMy account are processed in a timely manner within our advertised processing times. But MyMy makes no representations or warranties regarding the amount of time needed to complete processing which is dependent upon many factors outside of our control. MyMy reserves the right to delay your cash in and/or cash out at any time. We will always notify you before you confirm your transaction, or within reasonable time after we introduce such delayed processing times. 

7.3
You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our Services.

7.4
You are also responsible for ensuring that all persons who access our Services through your internet connection or account are aware of these Terms and other applicable terms and conditions, and that they comply with them.

8. FEES AND CHARGES

8.1
You agree and undertake to pay all fees arising out of and in connection with the use of your Account, Services, and/or Card pursuant to this Agreement by entering into this Agreement, which may include amongst others, joining fee (if applicable), account service fee, currency conversion fee, cross border transaction fee, ATM withdrawal fee for local and overseas, replacement card fee, charges for SMS Alert, sales draft retrieval fee, charges for load or reload of value, and such other fees and charges related to the Services as we may prescribe from time to time. 

8.2
We reserve the right to revise such fees or to charge additional fees (if applicable) for new services (which are optional) which may be offered by us from time to time. All fees paid to or in connection with the Card to us are non-refundable under any circumstances whatsoever. In addition, if we are unable to charge any applicable fees on the Card (including, but not limited to, account service fees for dormant or inactive accounts for a particular month) due to the fact that there are no balance of funds on the Cardholder’s Account for that particular month, then we reserve the right and shall be entitled to retrospectively charge those said applicable fees upon or once the Cardholder has topped the Card up and Account has sufficient balance of funds.

8.3
Please ensure you stay up to date with our fee & charges by viewing our fee & charges schedule displayed throughout the Services (available on the Mobile App or Website) for the full details of the latest fees and charges applicable to the Card. We reserve the absolute discretion to amend and vary the applicable fee & charges from time to time. Unless stipulated otherwise, all cited fees & charges are excluding applicable tax, levy and third-party charges.

9. DELIVERY OF THE MYMY CARD

9.1
Your MyMy Card will be issued to you once your application has been approved and we have verified that your accompanying ID documents have been received and verified. Please ensure you have stated the current and correct mailing address in your application details to avoid your Card being sent to the wrong address. We shall not be responsible in the event of any error in your application or if you have keyed in wrong mailing address details or if you have not received your Card due to the fact that the mailing address details given by you are wrong, inaccurate, not up-to-date or not complete. We shall further not be responsible if we have sent your Card to the mailing address as stated in your application details and in our records but you have not received your Card.

9.2
You are responsible to ensure that the address provided is safe and secure for you to receive the MyMy Card personally. You agree that you will not allow another person or assist another person to take possession of your MyMy Card. We will not be responsible for any loss or damages suffered by you as a result of your MyMy Card or Account being utilized by a third-party with or without your permission.

9.3
You must have a mailing address in Malaysia to enable us to process and approve your application. Mailing addresses outside Malaysia and addresses bearing P.O. Box numbers will be rejected and we will not process or approve such applications.

9.4
In exceptional cases, and on a case-to-case basis, if your Card is returned to us, and you thereafter wish to collect your Card directly from us, you may do so (upon our notification and arrangement for a suitable date and time) but you must bring along your original identification documents for Card collection purposes. Only you, the Cardholder (as named in the application details) can personally collect your Card.

9.5
Once you have received or collected your Card, you must sign the signature panel on the back of the Card. But whether you sign the Card or not, you are fully responsible for complying with all the terms and conditions of this Agreement and you shall be bound by them in connection with your use of the Card. We shall further not be responsible nor liable to you for any discrepancy between the signature appearing on the Card and the corresponding sales slip or if for any reason(s) any transaction conducted with the Card is not accepted. You agree and understand that any discrepancy between the signature appearing on the Card and the corresponding sales slip shall not by itself be a ground for disputing the validity of the sales transaction.

Activation of the Card

9.6
You must activate your MyMy Card first before you can use it to make any Transactions. You can activate your MyMy Card in the Mobile App.

Procedure to Report Loss of PIN, Loss, Stolen, or Unauthorized Use of Card

9.7
You are and will remain accountable to us for any products and services provided by merchants, as well as cash withdrawals made using your Card, whether or not you have approved such use. You must take all reasonable efforts to prevent unauthorised disclosure of the PIN, as well as the loss, theft, or unlawful use of your Card.

9.8
In the event of disclosure of your PIN to any unauthorized person or the unauthorized use of your Card or your Card is lost or stolen, you must immediately freeze your Card via the Mobile App. Alternatively, you may call our customer service representative to cancel your Card Account. Your Card will be freezed once you have “frozen” it in the Mobile App. Alternatively, if you call our customer service representative, we will freeze your Card upon receipt of your notification once we verify you as the owner of the account. You should then send a confirmation in writing to us. As a matter of prudence, we advise you to lodge a police report immediately to substantiate your claim.

9.9
We may at our discretion on a case-to-case basis ask you for a copy of the police report confirming the incident. If we do indeed require the police report, and you are not able to provide us with a copy, we may not be able to proceed with our investigations and we shall not be responsible or be held liable for any disputes or loss suffered by you in relation to any transactions incurred from unauthorized usage of the Card. You shall be and remain liable for all transactions incurred from unauthorized usage of the Card, where investigations made by us or the police reveal that you are a party in the procurement of any merchandise or services from the merchants effected through the use of the Card by the use of any unauthorized person. You shall be liable for such unauthorized transactions before we receive written notification of the loss or theft. We may at our absolute discretion, resolve that your liability be limited to RM250.00 provided you are not found to be negligent or have not acted fraudulently.

9.10
We shall not be responsible and shall not be liable for any transaction as a result of the loss or theft or misuse of the Card, occurring prior to you reporting the loss or theft of the Card to us.

9.11
Without prejudice to our rights and notwithstanding that you may have exercised all reasonable precaution to prevent the loss or theft or unauthorized use of your PIN or your Card, and you have reported the loss or theft or unauthorized use thereof, you shall remain liable to us if you have acted fraudulently or if you were involved in the procurement of goods or services supplied by any merchant, cash advance or ATM transactions through the use of your Card by any person or if you have failed to inform us upon discovering that your PIN or Card has been lost or stolen or used for purposes unauthorized by you.

9.12
If you later find the lost or stolen Card, you should not further use the Card but shall cut it into half and dispose of it immediately or return the same to us. Upon the loss or theft of your Card or upon discovery that an unauthorized person or persons have acquired knowledge of the PIN or use of your Card not authorized by you, you may request us to issue a replacement Card and we shall have the right at our sole discretion to accept or to refuse such request without having to assign any reason whatsoever. We are under no obligation to issue a replacement Card automatically following its loss or theft.

9.13
Any replacement Card will be subjected to a replacement card fee, unless waived by us at our sole discretion. If we approve your request for a replacement Card, and upon proper verification, we will issue a new Card to you with a new account number. The balance of funds from your previous lost or stolen blocked Card Account will be transferred to the new Card Account accordingly. If we do not issue you a replacement Card, the balance in your lost or stolen Card will be refunded to you (less any applicable fees and charges including bank charges) after fourteen (14) business days via cheque or by depositing it into your bank account (provided you have given us your bank account details) or in any other manner in accordance with our internal policies. MyMy will refund Available Balances in Ringgit Malaysia only.

10. WHAT YOU CAN DO WITH MYMY

Use of the Card

10.1
All MyMy Cards are issued with contactless functionality. Once the MyMy Card is activated and you have topped-up the Card with sufficient funds, you may start to use the MyMy Card to purchase goods and services worldwide anywhere a MyMy card is accepted and also to access cash at ATMs or financial institutions where the MyMy card is accepted. Each time you use the Card to purchase goods or services, you authorize us to deduct your funds from your Card Account.

10.2
The Card is non-transferable and shall only be used exclusively by you as the Cardholder. Your Card shall not be pledged by you as security for any purpose whatsoever. You shall not give the Card or your Card Account number to other third parties or allow them to use it for charges, identification or any other purpose. If you do so, you will be liable for all charges made with the Card as a result thereof. You also cannot use your Card for business and/or commercial purposes which are deemed to be illegal or unacceptable by us and we shall be entitled to block the authorization for the use of the Card for such activities.

10.3
Your Card usage is limited to a maximum of the Card Limit (depending on which Card Limit we have approved for you). If you opt for any optional services provided by us (if applicable), then you may have to maintain a minimum amount as specified in connection with the use of those services. We may further set certain limits and thresholds for specific use categories (within the Card Limit) which you cannot exceed whether daily, monthly or so on. We may further refuse any Transaction or limit the amount to be transacted either on a per transaction or aggregated basis at any time and for any reason.   

10.4
You should frequently review your Card Account to check and verify your Available Balance before using your Card. You must always ensure that there are sufficient funds in your Card Account to pay for each transaction and to cover the total amount transacted on your Card Account, including purchases, recurring transactions, cash withdrawals, fees and other charges. If the total amount in your Card account is insufficient, your transaction will be declined and in the case of recurring declined transactions, you would have to make your own arrangements for payment with the recurring merchant. If you have not paid any of the fees (as may be applicable), your Card cannot be used and we will be entitled to block, suspend and/or to terminate your Card account.

10.5
Without prejudice to the above, we shall not be responsible for the refusal of any Merchant or member institution of Mastercard to honor or accept your Card.

10.6
All transactions conducted with your Card will only be reflected and posted to your Card Account after they have been submitted by the respective Merchant or acquiring bank and processed by the Mastercard payment network to MyMy.

10.7
Take note, as part of our CDD requirements and security monitoring process, MyMy reserves the right to review your Card Account activities and any Transaction at any point in time in order to protect you and your funds and to ensure the validity, safety and security of your Account against money laundering, terrorism financing, fraudulent or illegal activities. As a provider of financial services, MyMy also plays an important role in the fight against financial crime, money laundering and terrorist financing activities and as a result, the Applicable Laws require us to obtain, verify and record personal and private information about our customers and to conduct periodic account reviews. These processes often include steps that involve additional verification and validation of identity, payment or funding sources and instructions, and of other Transaction information which may require us to contact you further for the relevant information, which may result in delay in the processing of a Transaction until such verification and validation is satisfactorily completed. In the event that your Transaction is subject to any process for additional verification and/or validation (including AML compliance checks), your Transaction may be put on hold while we collect and confirm the source of the funds and complete the verification and validation process.

10.8
We reserve the right to refuse to process Transactions for certain individuals, including without limitation, individuals from sanctioned or high risk countries, individuals who have been blacklisted by any financial institutions, licensed banks or e-money issuers in Malaysia or abroad, individuals who are included in our internal lists and the relevant money laundering and terrorism financing information sources, as well as global lists or databases provided by local or foreign authorities (including but not limited to Bank Negara Malaysia), the United Nations Security Council Resolutions (UNSCR), Office of Foreign Assets Control (OFAC), or who are deemed as Specially Designated Nationals (SDNs), included under any lists or databases as provided or recommended by the Financial Action Task Force (FATF) and such other lists as may be issued from time to time by relevant government agencies. We may also refuse to process any Transaction on behalf of individuals that may appear on any list of politically exposed persons (PEPs) or that are family members or considered close associates of such PEPs (RCAs).

10.9
If the Card is used in a manner other than as permitted by this Terms, to the extent permitted by law, we may, at our option and without waiving any of our rights, recognize the transactions and debit or credit the Card accordingly. Any online betting and/or gambling activities are prohibited and you agree that we do not owe you any duty and/ or obligation whatsoever to monitor and block the use of the Card for any unlawful activities. If we do find that your Card has been used for unlawful or fraudulent activity, we shall be entitled to suspend, block and/or terminate the use of the Card immediately without prior notice to you. Notwithstanding the above, MyMy reserves the right to block, suspend or decline any Transaction at its sole and absolute discretion.

10.10
We reserve the right to suspend, revoke and/or block any reloads or top ups to your Card which we discover and/or which we have been informed by any third parties (including the police, Bank Negara Malaysia, Mastercard and/or other banking institutions or other relevant parties) to be irregular, suspicious, illegal or unauthorized, and we shall be entitled to take any action against you as may be deemed necessary for such transactions, including blocking suspending and/or terminating your Card and Card account.

Mobile App

10.11
You will be solely responsible for your own personal Card account settings, and MyMy shall not be held liable for any errors or losses incurred or suffered by you as a result of any personal settings or information set or keyed in by you in the Mobile App.

Card

10.12
Your Card is and shall at all times remain our property and shall be surrendered to us immediately upon our request and may be repossessed by us at any time. By applying for and subscribing to the Card and/or by retaining, using or authorizing the use of the Card, you agree and undertake:- (a) not to use the Card to purchase illegal goods or services or to use it for any unlawful and/or fraudulent activities; (b) to promptly notify us of any loss or theft of the Card; and (c) to abide by and to only use the Card strictly in accordance with the terms and conditions of this Cardholder Agreement.

10.13
If you fail to notify MyMy in writing of any errors, discrepancies, or inaccuracies of your Card transaction within 14 days from the date of the e-statement you may lose your right to dispute the transaction and the debit entry to your Card Account in respect of this transaction shall be deemed final and conclusive.

10.14
When you use your Card to perform an online transaction (that is through internet sites and portals) to purchase goods and services, you are fully liable for the transaction effected through the use of your card information (such as the card number, card expiry date and CVV number of the card).

Card Services and/or other Products and Services

10.15
More than one service, offer or program may apply to your Card at the same time. We may from time to time also introduce new services, offers or programs in relation to the use of your Card including but not limited to promotional offers, activities or campaigns. Supplemental terms may also apply to the MyMy Card from time to time in respect of a such services, offers, programs, activities or campaigns,We will tell you the terms and conditions (or any additional supplemental terms and conditions) of such services, offers or programs at the time of the introduction of the services, offers or programs (if any). The terms and conditions (or additional supplemental terms and conditions) of such services, offers and programs are binding on you as if the same are contained here.

Contest, Promotional Events and/or Campaign

10.16
Any person who has fulfilled the criteria below is eligible to participate in MyMy’s contests and/or campaign (“Participants”):

 • Residents of Malaysia
 • Aged 18 years and above

10.17
The following person(s) shall not be eligible to particiate in MyMy’s contests and/or campaign:

 • Employees and immediate families of MyMy
 • Affiliates, appointed agencies and suppliers of MyMy

10.18
By participating in any of MyMy’s contests and/or campaign, Participants are taken to have read, understood and agreed to be bound by the contests and/or campaign’s rules and these T&Cs, and accept that all decisions by MyMy are final and binding. MyMy reserves the right to change, amend, add or delete any of the contests and/or campaign’s rules at any time without prior notice to the Participants and the Participants agree to be bound by such changes.

10.19
MyMy is not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction, unauthorized access to, or alteration of, user or member communications, or any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of email or players on account of technical problems or traffic congestion on the internet and/or websites.

10.20
MyMy may at its sole and absolute discretion extend or terminate the contests and/or campaign period at any time without any prior notice to any party (“the Extended Period”). Unless an Extended Period is announced, any redemptions requested after the end of the Contest Period (due to any reason whatsoever and/or whatsoever arising) shall be rejected. Any participation in the Contest during the Extended Period (if any) shall be governed by these T&Cs which shall remain in full force and effect.

10.21
The contest and/or campaign winning mechanics will be determined by MyMy. MyMy reserves the right to amend and change the Contest’s winning mechanics at their sole discretion without having to assign any reason whatsoever. MyMy reserves the right to reject any Participants failing to meet the contest and/or campaign requirements stipulated. MyMy’s decisions are final and no correspondence thereon will be entertained.

10.22
MyMy, its partners and its sponsor(s) (if any) will not be held liable in the event of non-receipt or delayed delivery of the notification to the contest winner(s).

10.23
In the event a contest winner(s) chooses not to accept a prize, they will disclaim all rights, interests and claims to that prize and the prize will be dealt with according to the sole and absolute discretion of MyMy.

11. PROHIBITED USE

11.1
Users are specifically prohibited from any activities that violate the Terms and/or any other relevant third party Terms. Users are not allowed to act in any way that violates national, regional and local laws related to online commerce and transactions. In particular, by example and not limiting the definition in any way, unless permitted by applicable laws and subject to our approval, Users cannot run online contests, lotteries, raffles, pyramid schemes, gambling activities, deposit taking, or any other form of restricted financial activity using the Services.

11.2
You are strictly prohibited from using the Services for any unlawful purposes or to conduct any unlawful activity, including, but not limited to, fraud, embezzlement, money laundering, and/or terrorist financing.

11.3
1These categories are non-exhaustive and are designed primarily for illustrative purposes. Any use of the services for the purpose of facilitating, participating in, or acting in relation to any unauthorized uses can lead to service disruptions, changes in services, account deactivation or reporting to law enforcement. If you believe you are using MyMy’s services for one of the purposes below, are seeking to use MyMy’s services for that reason, or are unsure whether your use or intended use may be a Prohibited Use, you may contact MyMy’s Support for clarity.

11.4
Prohibited Uses include transaction or activities related to:

 1. Investment Schemes: Support of pyramid schemes, paluwagans, ponzi schemes, network marketing, unlicensed investment vehicles, deceptive charity schemes, referral marketing programs or multi-level marketing programs;
 2. Fraud: Provision of any false, deceptive, inaccurate or misleading information to MyMy, MyMy users, or other third parties for pecuniary gain or other ends;
 3. Gambling: Online gambling, lotteries, casinos and informal gambling, gaming operations, sports betting, and other games of chance and forms of speculation;
 4. Unauthorized Financial Institutions and Money Services Business: Unlicensed money transmission, unlicensed financial services, and other unregulated financial operations. This also includes securities brokers, unlicensed investment vehicles, check cashing services, collections agencies, and bail bonds;
 5. Drugs: Illegal narcotics, drug paraphernalia, commercial drugs and other controlled substances, and other mind or body altering substances presenting a public health risk;
 6. Stolen Items: Stolen goods including digital and virtual goods, all goods for which seller does not have clear title;
 7. Intellectual Property Infringement: Items that infringe or violate any intellectual property rights, including trademark, copyright, privacy or any other proprietary rights. This includes the selling or facilitating of sales of counterfeit or unauthorized goods or activities related thereto;
 8. Shell Companies: Entities that appear to have no genuine business purpose or are otherwise designed to operate for a purpose other than that which they purport to operate under are prohibited;
 9. Bearer Shares Entities: Customers transacting with, on behalf of, or in relation to entities for which the identity of beneficial owners are not known and in which ownership stakes are freely alienable are prohibited;
 10. Adult Services and Media: Services involving prostitution, sale of illegal pornographic materials, and forms of human trafficking;
 11. High Risk Entities: Any individual, group, or entity deemed to pose an inordinately high risk to MyMy, its customers, or other third parties may be considered unacceptably high risk and an unauthorized user;
 12. Violence: Violent acts towards self or others, or activities or items that encourage, promote, facilitate or instruct others regarding the same;
 13. Coercion: Extortion, blackmail, or efforts to induce unearned payment;
 14. Money Laundering: all form of illegal processing of proceeds originating from illegal activities;
 15. Account Mule: allowing third party to operate and/or transact using your Account for illegal activities;
 16. Weapon Sales: Unlicensed sale of firearms and certain weapons.

11.5
In the event of the above, we reserve the right at all times (but will not have an obligation) to remove or refuse to distribute any Content on the Services, to suspend or terminate Users, and to reclaim usernames without any liability to us.

11.6
The User also represents that:

 1. Neither the User nor, to the User’s knowledge, that any of the funds, money, and/or financial transaction made and/or received by using our Services is in violation in any material respects of any local law relating to terrorism financing, sanctions or money laundering (“AML-ATF Laws”).
 2. Neither the User nor, to the User’s knowledge, that they themselves, (i) commits, threatens or conspires to commit or supports activities contrary to any AML-ATF Laws (ii) is owned or controlled by, or acting for or on behalf of, any person who commits, threatens or conspires to commit or supports activities contrary to any AML-ATF Laws.
 3. Neither the User nor, to the User’s knowledge, that they themselves (i) conducts any business or engages in making or receiving any contribution of funds, goods or services to or for the benefit of any person or through person prohibited under AML-ATF Law, (ii) deals in, or otherwise engages in any transactions relating to, any property or interests in property blocked pursuant to the AML-ATF Laws or (iii) engages in or conspires to engage in any transaction that evades or avoids, or has the purpose of evading or avoiding, or attempts to violate, any of the prohibitions set forth in any AML-ATF Laws.

11.7
Multiple Accounts. MyMy Accounts are personal and non-transferable. By using MyMy’s Services, you agree that you will not create more than one Account, and that we may, without notice, close or suspend any or all of the Accounts of a Member who has, or whom we reasonably suspect has, opened multiple Accounts.

11.8
The Company, reserves the right, at our sole discretion, to revoke the Users access to the Services and take necessary steps including taking down any content or take any necessary action, and/or report to relevant authorities for any reason whatsoever, including if it is discovered or there is reason to believe that you have failed to comply with or make any misrepresentation pertaining to the paragraphs above or any terms herein.

12. ACCOUNT AND PASSWORD

12.1
You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Services and for any activities or actions under your password. We encourage you to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols) with your account. You must treat such information as confidential. You must not disclose it to any third party. Company cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.

12.2
You are responsible for maintaining adequate security and control of any and all IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), or any other codes that you use to access MyMy’s services. You are responsible for keeping your email address up to date in your Account Profile.

12.3
We have the right to disable any password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our reasonable opinion you have failed to comply with any of the provisions of these Terms.

12.4
If you know or suspect that anyone other than you knows your password, you must promptly notify us via the support links or say support@my-my.com.

13. MYMY’S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1
All intellectual property rights subsisting in respect of the Services belong to Company or have been lawfully licensed to Company for use in connection with the Services. All rights under applicable laws are hereby reserved. You are not allowed to upload, post, publish, reproduce, transmit or distribute in any way any component of the website itself or create derivative works with respect thereto, as the website is copyrighted and/or all rights reserved under applicable laws.

13.2
You agree that we are free to use, disclose, adopt and modify all and any ideas, concepts, knowhow, proposals, suggestions, comments and other communications and information provided by you to us (“Feedback”) in connection with the Services and/or your use of the Services without any payment to you. You hereby waive and agree to waive all and any rights and claims for any consideration, fees, royalties, charges and/or other payments in relation to our use, disclosure, adoption and/or modification of any or all of your Feedback.

14. USER’S RIGHTS

User Generated Content

14.1
You retain your rights to any content you submit, post or display on or through the Services. By submitting, posting or displaying content on or through the Services, you grant us a worldwide, non-exclusive, royalty-free license (with the right to sublicense) to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods (now known or later developed).

14.2
You agree that this license includes the right for us to provide, promote, and improve the Services and to make content submitted to or through the Services available to other companies, organizations or individuals who partner with us for the syndication, broadcast, distribution or publication of such content on other media and services, subject to our terms and conditions for such content use.

14.3
Such additional uses by us or other companies, organizations or individuals who partner with us may be made with no compensation paid to you with respect to the content that you submit, post, transmit or otherwise make available through the Services.

14.4
We may modify or adapt your content in order to transmit, display or distribute it over computer networks and in various media and/or make changes to your content as are necessary to conform and adapt that content to any requirements or limitations of any networks, devices, services or media.

14.5
You are responsible for your use of the Services, for any content you provide, and for any consequences thereof, including the use of your content by other users and our third party partners. You understand that your content may be syndicated, broadcast, distributed, or published by our partners and if you do not have the right to submit content for such use, it may subject you to liability. We will not be responsible or liable for any use of your content by us in accordance with these Terms. You represent and warrant that you have all the rights, power and authority necessary to grant the rights granted herein to any content that you submit.

Account Closure

14.6
Should you decide to terminate your MyMy account, you will be able to do so through the app or contacting MyMy’s customer service representative via email. Only if you have no access to your mobile device and/or app, you will be sent an account closure form to be filled with the accurate details and matching details of the account.

14.7
Once an account termination form has been submitted, the account will be terminated immediately. Any remaining funds will be refunded to you within 30 days to the bank account or payment card used when you first top-up the card with. An administration fee (transfer or money order within Malaysia only) will be charged to you as determined by the Company from time to time. Fees can only be refunded to your account used to fund the e-wallet or any other account under the users’ name or proven beneficiary. Should you have no bank account, a money order will be issued for collection at any nearest post office. Should the applicant be deceased, funds will only be released to the next of kin once validated. Upon successful closure the user will receive a notification email and a receipt of successful funds transfer. 

Refunds

14.8
MyMy’s customer service representative (“CSR”) will receive your complaint and assess it. The CSR will gather all relevant data, documents and information in relation to the complaint and when necessary, get in touch with you for additional information. The CSR will pass the information to the relevant team for assessment. 

14.9
If it is found that your complaint is valid and you should be refunded, we will process the refund into your MyMy e-wallet. You will then receive an in-app notification that the refund has been processed.

14.10
If your refund is not approved, you will be notified via an in-app notification and if you would like to dispute the decision, you will need to get in touch with MyMy’s CSR. You will then have to proceed to MyMy’s user dispute process.

15. LIMITED LIABILITY AND WARRANTY

15.1
Please read this section carefully since it limits the liability of the Company.  Each of the subsections below only applies up to the maximum extent permitted under applicable law. Some jurisdiction does not allow the disclaimer of implied warranties or the limitation of liability in contracts, and as a result the contents of this section may not apply to you. All Information is for your general reference only. We do not accept any responsibility whatsoever in respect of such information.

15.2
Your access to and use of our services is at your sole risk and is provided “as is,” “as available.” The services are for Users only and the Company makes no representation or warranty of any kind, express or implied, including, without limitation, any warranties on merchantability or fitness for any particular purpose or non-infringement.

15.3
IN NO EVENT SHALL WE, OUR PARENT, THE OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURERS, EMPLOYEES AND SUPPLIERS OF MYMY OR OUR PARENT BE LIABLE FOR LOST PROFITS OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH OUR WEBSITE, MYMY SERVICES, OR THIS AGREEMENT (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE).The entire liability of the Company and Users exclusive remedy with respect to the services or otherwise, is re-performance of defective services. In a jurisdiction which does not allow the exclusion or limitation of certain types of liability, our liability will be limited to the maximum extent permitted by law. We do not endorse, warrant or guarantee any material, product or service offered through us or our services. We are not and will not be a party to any transaction between Users and any third party.

15.4
We shall not guarantee or assume any responsibility that:

 1. the information presented in our Services is accurate, adequate, current or reliable, or may be used for any purpose other than for general reference;
 2. the information presented in our Services is free of defect, error, omission, virus or anything which may change, erase, add to or damage your software, data or equipment;
 3. messages sent through the internet including in connection with the services will be free from interception, corruption, error, delay or loss;
 4. that its Services is invulnerable to any fraud, dishonest conduct, money laundering or illegal activities of any User or third party including, without limiting to security breaches, hacking or any unauthorised access;
 5. access to the Services will be available or be uninterrupted;
 6. use of the Services will achieve any particular result; and/or
 7. defects in the Services will be corrected.

15.5
Without limiting the generality of the foregoing, in no event will We be liable to you or any other person for any direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential loss or damages, including any loss of business, profit, goodwill or reputation arising out of any use, or inability to use, the information or the services, even if We have been advised of the possibility of such loss or damages.

15.6
You will exercise and rely solely on your own skill and judgment in your use and interpretation of the information and use of the services. You are responsible to ensure that your use of the information and the Services complies with all applicable legal requirements.

15.7
Without prejudice to the foregoing, if your use of the Services does not proceed satisfactorily and/or where applicable you do not receive appropriate responses to such use from us, as set out in these Terms or otherwise, you are advised to contact us at support@my-my.com. No such lack of response shall be deemed to constitute any acquiescence or waiver.

15.8
The limitation of liability contained in these Terms will apply to the fullest extent permitted by applicable laws.

16.INDEMNITY

You agree to defend, indemnify and hold us harmless from and against all liabilities, damages, claims, actions, costs and expenses (including legal fees), in connection with or arising out of information you submit, post, transmit or make available through the Services, from your breach of any of these Terms, your use of the Services and/or in connection thereof.

17. CONTENT ON THE SERVICES

17.1
All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such content.

17.2
You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be liable to us and indemnify us for any breach of that warranty and you will be responsible for any loss or damage we suffer as a result of your breach of warranty.

17.3
Any content you upload to our site will be considered non-confidential and non-proprietary, and we have the right to use, copy, distribute and disclose to third parties any such content for any purpose. We also have the right to disclose your identity to any third party who is claiming that any content posted or uploaded by you to our site constitutes a violation of their intellectual property rights, or of their right to privacy. We will not be responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any content posted by you or any other user of our site.

17.4
The views expressed by other Users on our site do not represent our views or values. We do maintain the right to remove any posting you make on our site if, in our opinion, your post does not comply with our content standards. We do not endorse, support, represent or guarantee the completeness, truthfulness, accuracy, or reliability of any content or communications posted via the Services or endorse any opinions expressed via the Services. You understand that by using the Services, you may be exposed to content that might be offensive, harmful, inaccurate or otherwise inappropriate, or in some cases, postings that have been mislabelled or are otherwise deceptive. Under no circumstances will we be liable in any way for any content, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the Services or broadcast elsewhere.

17.5
We may not monitor or control the content posted via the Services and, we cannot take responsibility for such content. Any use or reliance on any content or materials posted via the Services or obtained by you through the Services is at your own risk.

18. CONTENT COPYRIGHT POLICY

18.1
We respect the intellectual property rights of others and expect Users of the Services to do the same. We will respond to notices of alleged copyright infringement that comply with applicable law and are properly provided to us. If you believe that your content has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide us with the following information: (i) a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf; (ii) identification of the copyrighted work claimed to have been infringed; (iii) identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material; (iv) your contact information, including your address, telephone number, and an email address; (v) a statement by you that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and (vi) a statement that the information in the notification is accurate, and that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

18.2
We reserve the right to remove content alleged to be infringing without prior notice, at our sole discretion, and without liability to you. In appropriate circumstances, we will also terminate a user’s account if the user is determined to be a repeat infringer. Our address for notice of alleged copyright infringement appearing on the Services is support@my-my.com.

19. USE OF THE SERVICES

19.1
We may refuse, decline and reject applications by any customer who has been blacklisted by us, Bank Negara Malaysia (or any other regulatory authority), credit reporting agencies and/or the relevant card payment networks.

19.2
We reserve the right at all times (but will not have an obligation) to remove or refuse to distribute any content on the Services, to suspend or terminate users, and to reclaim usernames without any liability to us. We also reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information as we reasonably believe is necessary to (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, (ii) enforce the Terms, including investigation of potential violations hereof, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, money laundering, illegal activities, security or technical issues, (iv) respond to user support requests, or (v) protect the rights, property or safety of the Company its users and the public.

19.3
MyMy reserves the right to refuse to process, or to cancel or reverse, any transactions, even after funds have been debited from your account(s), if MyMy suspects the transaction involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; in response to a subpoena, court order, or other government order; if MyMy reasonably suspects that the transaction is erroneous; or if MyMy suspects the transaction relates to Prohibited Use, as set forth below. In such instances, MyMy will reverse the transaction. 

19.4
We do not guarantee that our Services will be secure or free from bugs or viruses. You are responsible for configuring your information technology, computer programmes and platform in order to access our site. You should use your own virus protection software.

19.5
You may not do any of the following while accessing or using the Services: (i) access, tamper with, or use non-public areas of the Services, Our computer systems, or the technical delivery systems of our providers; (ii) probe, scan, or test the vulnerability of any system or network or breach or circumvent any security or authentication measures; (iii) access or search or attempt to access or search the Services by any means (automated or otherwise) other than through our currently available, published interfaces that are provided by us (and only pursuant to those terms and conditions), (scraping the Services without our prior consent is expressly prohibited); (iv) forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any email or posting, or in any way use the Services to send altered, deceptive or false source-identifying information; or (v) interfere with, or disrupt, (or attempt to do so), the access of any user, host or network, including, without limitation, sending a virus, trojan, worm, logic bomb or other material which is malicious or technologically harmful, overloading, flooding, spamming, mail-bombing the Services, or by scripting the creation of Content in such a manner as to interfere with or create an undue burden on the Services.

19.6
We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will cooperate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our Services will cease immediately.

19.7
In the event your mobile device with the MyMy account is lost and/or stolen, we advise that you find another mobile device to download the MyMy app and login to it in order to freeze the card. If you login from another mobile device, the login session from the lost and/or stolen mobile device with the MyMy app will automatically log out.

19.8
If your MyMy card has been lost and/or stolen, we recommend that you freeze the card in the app and contact MyMy’s customer service representative either via the in-app chat, email or call. The details of the contact methods can be found in this document, MyMy app and MyMy website.

20. LINKING TO US 

You may link to our Services provided that you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it. You must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists. You must not establish a link to our Services on any website that is not owned by you. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

21. THIRD PARTY LINKS AND RESOURCES ON OUR SITE

21.1
The links from the Services may take you to other sites or services and you acknowledge and agree that We have no responsibility for the accuracy or availability of any Information provided by third parties services and websites.

21.2
The Services may include advertisements, which may be targeted to the content or information on the Services, queries made through the Services, or other information. The types and extent of advertising by Us on the Services are subject to change. In consideration for us granting you access to and use of the Services, you agree that the Company and its third party providers and partners may place such advertising on the Services or in connection with the display of content or information from the Services whether submitted by you or others.

21.3
Links to other websites and services do not constitute an endorsement by us of such websites or services, or the Information, products, advertising or other materials made available by such third parties.

21.4
The Company reserve the rights at all times at its absolute discretion (but will not have the obligation) to remove or refuse to display or publish any third party links published, shared and/or created on our Services, without the need for any prior notice or without any liability to us.

22. DISPUTES WITH MYMY

22.1
Indemnification. You agree to indemnify and hold MyMy, its parent, the officers, directors, agents, joint venturers, and employees harmless from any claim or demand (including attorneys’ fees) arising out of your breach of this Agreement or your use of MyMy services.

22.2
If you have a dispute with one or more users, you release MyMy (and our parent, officers, directors, agents, joint ventures, employees and suppliers) from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such disputes. In addition, this release extends to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if not known by him must have materially affected his settlement with the debtor.

22.3
If you think we have made an error, email us at support@my-my.com. In your correspondence, you must give us information sufficient to identify you, your account, and the transaction on which you believe an error occurred. You must contact us within 30 days after the transaction occurred. Within 90 days of receiving your request, we must either correct the error or explain to you why we believe the transaction was correct.

22.4
You agree that any claim you may have arising out of or related to your relationship with MyMy must be filed within one year after such claim arose; otherwise, your claim is permanently barred.

22.5
If you are not satisfied with MyMy’s decision, please refer your dispute to the Ombudsman for Financial Services (OFS) within six months from the date of our decision. The procedure for lodging a dispute with OFS is provided in the attached pamphlet on "Resolution of Financial Disputes".

22.6
Ombudsman for Financial Services is a non-profit organization and functions as an alternative dispute resolution channel to resolve disputes between their Members who are the financial service providers (FSPs), licensed or approved by BNM and financial consumers.

Call Ombudsman for Financial Services at
03-2272 2811

or

Email to : enquiry@ofs.org.my

Level 14, Main Block
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

23. SEVERANCE

The illegality, invalidity or unenforceability of any provision of these Terms under the law of any jurisdiction shall not affect its legality, validity or enforceability under the laws of any other jurisdiction nor the legality, validity or enforceability of any other provision.

24. FORCE MAJEURE

The Company shall NOT be liable to User for non-performance or delay in performance of any of its obligations under this Agreement resulting from any act of God, flood, fire, war, riot, pandemic, civil commotion, natural catastrophe, strike, act of government, change of law, or any supervening event of whatsoever nature beyond the reasonable control of the Company.

25. SEVERAL USERS

If there are two or more persons adhering to these Terms as users, their liability under     the Terms is joint and several, and their rights are joint.

26. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

27. TERMINATION

27.1
The Terms will continue to apply until terminated by either you or us as follows:

27.2
You may end your agreement with us at any time for any reason by deactivating your accounts and discontinuing your use of the Services by sending an email to support@my-my.com.

27.3
We may suspend or terminate your accounts or cease providing you with all or part of the Services at any time for any reason, including, but not limited to, if we reasonably believe: (i) you have violated these Terms or (ii) you create risk or possible legal exposure for us; or (iii) our provision of the Services to you is no longer commercially viable. We will make reasonable efforts to notify you by the email address associated with your account or the next time you attempt to access your account.

27.4
In all such cases, any provision of these Terms that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after termination of this agreement shall remain in full force and effect.

27.5
Nothing in this section shall affect our rights to change, limit or stop the provision of the Services without prior notice.

28. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms shall be governed by the laws of Malaysia. You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Malaysia courts.

29. LANGUAGES

This agreement is drafted in the English language. If this agreement is translated into any other language, the English language version shall prevail.

30. COMMUNICATION

Our Mailing Address:
MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.
D-23A-3, Menara Suezcap 1,
KL Gateway, No. 2 Jalan Kerinchi, 
Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 
Kuala Lumpur, Malaysia.

Email: support@my-my.com
Phone: +60 3 2391 9696

Service and/or Notification
You hereby agree that for service of any legal document, notification or statement hereunder or if any action is begun in the courts in Malaysia in respect of this Agreement, the legal process and other documents may be served by posting the documents to you (via ordinary post) at your last known address in our records and such service shall on the 5th day after posting, and shall be deemed to be good and sufficient service of such process or documents. Any notice or other document to be given under this Agreement and all other communications by you to us with respect to any legal process shall be in writing and may be given or sent by hand, or registered post to us at the address set out below:–

MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.
D-23A-3, Menara Suezcap 1,
KL Gateway, No. 2 Jalan Kerinchi, 
Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 
Kuala Lumpur, Malaysia.
(Attention: Legal Department)

Bank Negara Malaysia
You may also contact Bank Negara Malaysia via bnmtelelink@bnm.gov.my if you have any complaints (to which we may or may not have answered).