Notis Perlingdungan Data Peribadi

Terakhir Dikemaskini / Tarikh Berkuatkuasa: 05/03/2019


1. GAMBARAN KESELURUHAN


1.1. MyMy Payments Malaysia Sdn Bhd adalah syarikat sendirian berhad yang berdaftar di Malaysia dan syarikat induk, anak syarikat, sekutu, syarikat berkaitan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi, dan / atau pemberi lesen (“Syarikat” atau “Kami”) kami adalah komited kepada piawai tertinggi untuk melindungi dan menghormati privasi dan data peribadi dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.


1.2. Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis”) (dibaca bersama dengan Terma Perkhidmatan kami dan mana-mana dokumen lain yang dirujuk di dalamnya) yang berfungsi juga sebagai notis untuk memaklumkan kepada anda serta menyatakan sebab data peribadi yang kami kumpulkan dari anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami apabila anda melantik atau menggunakan kami untuk menyediakan Perkhidmatan, apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami.


1.3. Dengan melantik atau menggunakan kami untuk menyediakan Perkhidmatan, apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami, anda bersetuju kami menggunakan, mengumpul dan memproses data peribadi anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Notis ini.


1.4. Walau apa pun yang termaktub di atas, anda mempunyai kawalan ke atas data peribadi anda termasuk bagaimana ia dikongsi dengan orang lain. Ini termasuk maklumat kenalan dan peribadi dan butiran anda. Anda mengawal perkongsian data peribadi apabila mendedahkannya untuk mendaftar atau menggunakan Perkhidmatan dan / atau melalui mana-mana “Rangkaian Sosial” termasuk tetapan privasi Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest atau Google+. Kami tidak akan menggunakan atau berkongsi data peribadi anda dengan sesiapa sahaja, kecuali seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.


1.5. Sekiranya anda berusia 18 tahun kebawah, sila jangan kongsi atau hantar sebarang data peribadi tentang diri anda kepada kami tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa anda dan / atau penjaga yang sah.


1.6. Jika anda mempunyai soalan mengenai Notis ini atau ingin mencadangkan penambahbaikan, sila hubungi kami di hello@my-my.com


2. Definisi


2.1. Dalam Notis ini, ungkapan berikut akan mempunyai makna yang sama seperti yang dinyatakan dalam Klausa 4 Terma Perkhidmatan kami, melainkan dinyatakan sebaliknya.


3. Variasi dan Perubahan


Notis ini boleh dipinda atau dikemas kini dari semasa ke semasa. Kami menasihati anda untuk menyemak Pernyataan ini tentang Perkhidmatan kami dari semasa ke semasa untuk pindaan atau kemas kini. Dengan meneruskan penggunaan perkhidmatan kami, dengan menggunakan laman web kami atau untuk berkomunikasi dengan kami selepas sebarang pindaan atau kemas kini ke Notis ini, ia akan mengesahkan dan menandakan penerimaan anda kepada pindaan atau kemas kini kepada Notis ini.


4. Pengumpulan Data Peribadi


4.1. Data Peribadi pada amnya bermaksud sebarang maklumat / data mengenai individu atau orang yang boleh dikenal pasti dari maklumat / data tersebut. Data peribadi anda dikumpulkan dan diproses oleh kami pada permulaan perkhidmatan atau interaksi kami dan, dari semasa ke semasa, penglibatan atau interaksi kami dan / atau anda menggunakan Perkhidmatan kami. Jenis data peribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh kami termasuk tetapi tidak terhad kepada:


a) dokumen pengenalan, nama, tarikh lahir, kewarganegaraan, jantina, nombor kad pengenalan nasional, nombor pasport atau pasport, ID pengundi, lesen memandu, kad pendaftaran pelajar, status residensi, alamat surat-menyurat, butiran hubungan termasuk telefon mudah alih, nombor dan nombor faksimili, alamat e-mel, butiran perbankan, penyata bank, foto, video dan / atau maklumat atau dokumen lain yang anda berikan dengan mengisi borang pendaftaran pada Perkhidmatan kami. Ini termasuk maklumat atau dokumen yang disediakan semasa mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami, melanggan Perkhidmatan kami, menghantar bahan atau meminta Perkhidmatan lanjut. Kami juga mungkin meminta maklumat anda pada waktu lain, contohnya berkaitan dengan pengesahan selanjutnya, promosi atau apabila anda melaporkan masalah dengan Perkhidmatan kami;


b) butiran transaksi yang anda lakukan melalui Perkhidmatan kami dan / atau untuk memenuhi permintaan anda atau menyelesaikan transaksi tersebut;


c) maklumat lain yang berkaitan atau diperlukan untuk:


i. pematuhan terhadap keperluan undang-undang dan peraturan;

ii. untuk menjalankan apa-apa transaksi pada Perkhidmatan kami; dan / atau

iii. menerima Perkhidmatan kami.


d) butiran lawatan anda ke Perkhidmatan kami dan sumber yang anda akses; dan / atau


e) Sebarang maklumat tambahan yang disediakan oleh anda atau pihak ketiga mengenai anda.


3.2. Kami hanya menyimpan data peribadi selagi diperlukan. Data peribadi mungkin diarkibkan selagi tujuan yang digunakan data peribadi masih wujud.


5. Sumber Data Peribadi


Data peribadi yang dikumpul adalah terutamanya daripada anda. Walau bagaimanapun, kami juga boleh mengumpul beberapa data peribadi dari sumber lain yang tersedia termasuk tetapi tidak terhad kepada agensi kerajaan, pendaftaran awam, laman web, media sosial, penerbitan dan / atau acara majlis.


6. Penggunaan Data Peribadi


6.1. Tujuan-tujuan yang mana data peribadi anda dikumpulkan oleh kami boleh digunakan atau diproses oleh kami di dalam dan / atau di luar Malaysia:


a) untuk mengesahkan / menentukan identiti Pengguna;

b) untuk berkomunikasi dengan anda termasuk menjawab pertanyaan anda;

c) segala tujuan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan mengambil Perkhidmatan kami;

d) untuk tujuan menguatkuasakan atau mempertahankan hak kami dan/atau mendapatkan nasihat undang-undang;

e) mematuhi keperluan perundangan dan / atau pengawalseliaan di dalam dan di luar Malaysia termasuk, audit, pelaporan, penyiasatan dan / atau sebagainya;

f) memastikan bahawa kandungan laman web kami dipaparkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer anda;

g) menghantar bahan dan penerbitan, termasuk memberi anda notis, surat berita, bahan pendidikan, kemas kini dan / atau maklumat yang anda minta atau mendaftar atau maklumat tentang acara yang mungkin menarik minat anda;

h) untuk mempromosikan, menawarkan atau memasarkan perkhidmatan semasa dan / atau masa depan kepada anda, tertakluk kepada hak untuk memilih (sila lihat butiran lanjut dalam klausa 6.2 di bawah);

i) menjalankan tanggungjawab kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami;

j) membantu dalam pencegahan, pengesanan atau penyiasatan jenayah atau aktiviti jenayah yang mungkin atau untuk pentadbiran keadilan;

k) untuk tujuan keselamatan dan audit dalaman;

l) membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

m) merekabentuk dan mengendalikan kaji selidik / soal selidik untuk pemprofilan / pensegilan pelanggan, analisis statistik, meningkatkan dan melanjutkan penyediaan produk dan perkhidmatan kami;

n) menyelidik, merekabentuk dan melancarkan perkhidmatan atau produk termasuk seminar / acara / forum;

o) untuk tujuan lain yang mungkin diarahkan atau dipersetujui oleh anda; dan / atau

p) tujuan yang berkaitan secara langsung atau bersampingan dengan perkara di atas.


6.2. Kami juga berhasrat untuk menggunakan data peribadi anda dalam pemasaran langsung dan kami memerlukan persetujuan anda (yang termasuk tingkahlaku tidak ada bantahan) untuk tujuan itu. Dalam hubungan ini, sila ambil perhatian bahawa:


a) nama anda, maklumat hubungan (termasuk alamat, nombor telefon, alamat e-mel), maklumat produk dan perkhidmatan, corak dan tingkah laku urus niaga, data latar belakang dan demografi yang kami simpan dari semasa ke semasa boleh digunakan oleh kami dalam pemasaran langsung;

b) kelas perkhidmatan, produk dan subjek berikut boleh dipasarkan dalam pemasaran langsung:

(i) perkhidmatan dan produk yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami (termasuk program gabungan pemasaran kami adalah sebahagian daripada);

(ii) program ganjaran, kesetiaan atau keistimewaan, tawaran promosi dan perkhidmatan berkaitan; dan

(iii) (jemputan kepada acara seperti seminar / webinar / seminar tele, persidangan, program atau acara langsung.

c) Kami boleh menjalankan pemasaran langsung melalui faks, e-mel, surat langsung, telefon dan lain-lain cara komunikasi atau menghantar surat berita kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan promosi, dengan hanya memberitahu kami (lihat di bawah untuk butiran hubungan), dan kami akan berhenti berbuat demikian, tanpa bayaran.


7. Pendedahan Data & Maklumat Peribadi


7.1. Di bawah keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang mana data peribadi anda boleh didedahkan oleh kami adalah seperti berikut:


a) mana-mana orang yang diarahkan oleh atau dipersetujui oleh anda;


b) mana-mana orang yang dikehendaki bagi tujuan urusan undang-undang dan / atau transaksi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pihak lawan, penasihat lain, institusi kewangan, badan pengawalseliaan dan lain-lain;


c) mana-mana orang untuk tujuan pematuhan kehendak undang-undang dan peraturan;


d) ejabat, afiliasi, rakan niaga dan rakan kongsi kami di luar negara (jika ada);


e) orang di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada kami;


f) pemproses data kami iaitu pihak ketiga yangmemproses data peribadi bagi pihak kami termasuk tetapi tidak terhad kepada penyimpanan arkib, penyedia perkhidmatan kemasukan data, perkhidmatan sandaran komputer, perkhidmatan pemulihan bencana, bank dan institusi kewangan dan lain-lain;


g) pemindah sebenar atau yang dicadangkan atau peserta Perkhidmatan kami di dalam atau di luar operasi semasa kami; dan/atau


h) enasihat profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada penasihat undang-undang, penasihat cukai, penasihat kewangan, juruaudit, broker insurans dsb.


7.2. Selanjutnya, kami juga mungkin perlu memindahkan data peribadi anda di luar Malaysia untuk tujuan dan kepada pihak ketiga yang dinyatakan dalam Penyataan ini. Pemindahan data peribadi anda di luar Malaysia juga diperlukan jika anda melakukan perjalanan, menetap atau berpusat di luar wilayah tersebut.


8. Protokol Internet & Cookies


8.1. Kami mengumpul alamat Protokol Internet (IP) bagi semua pelawat ke laman web kami. Alamat IP ialah nombor yang diberikan kepada komputer anda secara automatik apabila anda menggunakan Internet. Maklumat ini hanya dikumpulkan secara agregat (dengan kata lain, kami tidak dapat memantau penggunaan individu laman web anda) dan membantu kami memantau corak lalu lintas tapak dan memperbaiki kandungan berdasarkan negara asal untuk meningkatkan perkhidmatan kami. Laman web kami juga menggunakan cookies untuk beberapa ciri interaktif.


8.2. Laman web kami menggunakan cookies untuk membezakan anda dari pengguna lain di laman web kami. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami memperbaiki laman web kami. Dengan terus melayari laman web, anda bersetuju untuk menggunakan Cookies kami.


8.3. Cookies adalah fail kecil huruf dan nombor yang kami simpan pada penyemak imbas anda atau pemacu keras komputer anda jika anda bersetuju. Cookies mengandungi maklumat yang dipindahkan ke pemacu keras komputer anda.


8.4. Kami menggunakan Cookies berikut:


a) Cookies yang diperlukan. Ini adalah cookies yang diperlukan untuk operasi laman web kami. Mereka termasuk, contohnya, cookies yang membolehkan anda masuk ke kawasan selamat di laman web kami, menggunakan keranjang belanja atau menggunakan perkhidmatan e-billing.

b) Cookies analisis/prestasi. Ia membenarkan kami mengenali dan menghitung bilangan pelawat dan melihat bagaimana pengunjung bergerak di laman web kami apabila mereka menggunakannya. Ini membantu kami memperbaiki cara kerja laman web kami, contohnya, dengan memastikan pengguna mencari apa yang mereka cari dengan mudah.

c) Cookies fungsi. Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyapa anda dengan nama dan mengingati keutamaan anda (sebagai contoh, pilihan bahasa atau rantau anda).

8.5. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga (termasuk, misalnya, rangkaian pengiklanan dan penyedia perkhidmatan luar seperti perkhidmatan analisis trafik web) juga boleh menggunakan cookies, di mana kami tidak mempunyai kawalan. cookies ini berkemungkinan menjadi cookies analisis / prestasi atau cookies penyasaran.


8.6. Laman web kami menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan analisis trafik web yang disediakan oleh Google Inc. (“Google”). Sila rujuk http://www.google.com/policies/privacy/partners untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Google menggunakan data apabila anda menggunakan laman web kami dan bagaimana untuk mengawal maklumat yang dihantar kepada Google.


8.7. Anda menyekat cookies dengan mengaktifkan tetapan pada penyemak imbas anda yang membolehkan anda menolak tetapan semua atau beberapa cookies. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan tetapan penyemak imbas anda untuk menyekat semua cookies (termasuk cookiesi penting), anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian laman web kami.


8.8. Selain itu, anda boleh menghalang pengumpulan dan pemprosesan data Google dengan menggunakan halaman Tetapan Iklan Google atau memuat turun dan memasang pemalam penyemak imbas mereka (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).


9. Keselamatan


9.1. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan di pelayan selamat kami. Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan, yang membolehkan anda mengakses bahagian tertentu dari laman web kami, anda bertanggungjawab untuk memastikan kata laluan ini sulit. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan dengan sesiapa sahaja. Pastikan anda menyanyi apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami di komputer yang dikongsi.


9.2. Malangnya, penghantaran maklumat melalui Internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke laman web kami; apa-apa penghantaran adalah pada risiko anda sendiri dan anda bersetuju untuk tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran keselamatan semasa mengakses Internet yang berada di luar kawalan kami. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa izin.


10. Laman Web Pihak Ketiga


Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain (“Laman Berkaitan”). Kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar atau amalan privasi Laman Berkaitan lain tersebut. Kami menggalakkan Pengguna kami untuk sedar apabila meninggalkan laman web kami untuk membaca dasar privasi atau kenyataan setiap Laman Berkaitan yang mengumpul data peribadi anda. Anda bersetuju untuk mengetepikan sebarang tuntutan terhadap kami berkenaan dengan Laman Berkaitan.


11. Perubahan kepada Dasar Privasi kami


Apa-apa perubahan yang kami mungkin lakukan pada Dasar Privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini dan, jika sesuai, kami akan mengemas kini anda mengenai perubahan Dasar Privasi kami melalui e-mel. Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami merupakan persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini dan sebarang kemas kini.


12. Pemindahan Data


Kami mungkin memegang data anda di pelayan di Malaysia dan mana-mana wilayah lain seperti yang kita lihat dari semasa ke semasa. Kami juga boleh memindahkan data anda ke pejabat luar negara kami atau kepada mana-mana orang yang disenaraikan di klausa 6.1 di atas, yang mungkin terletak di dalam atau di luar Malaysia.


13. Kewajipan Memberikan Data Peribadi


13.1. Kami mengakui bahawa anda mempunyai hak dalam menentukan maklumat yang ingin anda berikan kepada kami. Peruntukan maklumat yang disenaraikan di atas bersifat sukarela. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak memberikan maklumat di atas atau mengehadkan cara maklumat tersebut diproses, mungkin menyebabkan kami tidak dapat:


a) berkomunikasi atau surat-menyurat dengan anda;


b) menjalankan penglibatan atau transaksi lengkap dan / atau menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda; dan / atau


c) memberikan anda akses kepada Perkhidmatan kami.


14. Persetujuan dan hak anda


14.1. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, membuat permohonan atau melawat laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data peribadi anda dan aktiviti lain seperti yang digariskan dalam Pernyataan ini.


14.2. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, anda mempunyai hak:


a) untuk memeriksa sama ada kami memegang data peribadi tentang anda dan untuk mengakses data tersebut;

b) untuk menghendaki kami membetulkan atau mengemaskini dengan secepat yang munasabah apa-apa data yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat atau ditinggalkan;

c) untuk menentukan dasar dan amalan kami berkaitan dengan data peribadi dan jenis data peribadi yang dipegang oleh kami; dan / atau

d) menarik balik persetujuan anda atau mengehadkan penggunaan data peribadi anda;

e) menentang penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan kami tidak akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran selepas anda menyampaikan bantahan anda kepada kami.

14.3. Anda boleh menggunakan hak pilih anda dengan memberitahu kami jika anda ingin membantah penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Sila hantarkan permintaan untuk bantahan, akses kepada data, pembetulan data, maklumat mengenai dasar dan amalan dan jenis data yang dipegang, pertanyaan atau aduan kepada:


Alamat: MyMy Payments Malaysia Sdn. Bhd.  

SO - 12 - 5, Menara 1,

No.3, Jalan Bangsar, KL Eco City,

59200, Kuala Lumpur,

Malaysia

Talifon: +60 3 2391 9696

Emel: hello@my-my.com


14.4. Selaras dengan undang-undang dan / atau dasar tempatan yang terpakai, kami berhak untuk dan mungkin mengenakan yuran minimum untuk memproses sebarang permintaan akses data.


15. Penafian


15.1. Ketepatan dan kesempurnaan data peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan. Kami menganggap bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat, terkini dan lengkap melainkan anda memberitahu kami sebaliknya


15.2. Di mana anda memberikan sebarang maklumat pihak ketiga kepada kami, kami adalah andaian bahawa maklumat sedemikian adalah tepat, terkini dan lengkap dan anda telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mendedahkan perkara yang sama.


15.3. Di mana anda telah bersetuju atau membenarkan kami mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga dan / atau Pengguna lain apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda faham bahawa Kami tidak lagi mempunyai kawalan atau wewenang mengenai bagaimana pihak ketiga dan / atau Pengguna lain yang akan digunakan atau memproses data peribadi. Oleh itu, anda bersetuju bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab untuk kegunaan selanjutnya data peribadi anda oleh pihak ketiga atau Pengguna lain. Jika anda ingin menghentikannya daripada terus menggunakan data peribadi anda, sila hubungi terus.


16. Undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir


Tiada apa-apa dalam Penyata ini akan mengehadkan hak anda di bawah undang-undang privasi tempatan yang terpakai. Pernyataan Dasar Privasi ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.


17. Bahasa


Notis ini pada asalnya disusun dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.